Spor Günlüğü

Spor Gündemi İle İlgili Haberler, Yorumlar

Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsü Taslağı

Posted by sporgunlugu 30 Ağustos 2006

Türkiye Eskrim Federasyonu’nun özerkleşmesinin ardından eskrim camiasını genel kurul heyecanı sarmaya başladı. Türkiye Eskrim Federasyonu yönetim kurulu ana statünün hazırlanması ve genel kurul hazırlıkları için çalışmaya başladı. Sanırım. Bu konuda herhangi bir bilgiye ulaşılamıyor. Federasyonun Internet sitesinde ise sadece 1-2 ay içinde seçim yapılacağı belirtilmiş ve kulüp başkanları hakkında bilgi istenmiş. Umarım yönetim kurulu bu konulara ciddi biçimde eğiliyordur.

Bugün her özerk federasyon ana statüleri aracılığıyla örgütleniyor, yönetiliyor. Genel Kurul bu ana statüye göre oluşurken, federasyonun yeni yönetimi de bu statüye göre belirlenecek ve federasyonu yönetmeye başlayacak.

Ben Özerk Federasyonlara İlişkin Çerçeve Statü ile diğer özerk federasyonların ana statülerini inceledim ve bir taslak hazırladım. Bu taslağı Eskrim Federasyonu’na ve eskrimle ilgili Internet gruplarına gönderdim. Taslağın okunup okunmayacağından emin değilim. Ancak okuyanların eleştirilerini ve önerilerini açıkça dile getirmesini diliyorum. Hazır metin üzerinde oynamak Federasyon için de çok kolay olacaktır.

İtiraf etmem gerekir ki, bu taslak hiç içime sinmiyor. Taslağı çerçeve statü ve ana statüleri dikkate alarak hazırladım. Bu metinlerde ise özerkliğe tamamen aykırı hükümler var. Bununla birlikte, ideal bir metin hazırlasaydım, çabalarım boşa olurdu. Zira, metnin kabul edilme olasılığı olmazdı. Şu anda en azından okunmasını ve temel metnin kabul edilmesini hayal edebiliyorum.

Aşağıda Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statü Taslağı yer alıyor. Word dosyasından buraya aktarırken şeklen önemli sorunlar çıktı. Elimden geldikçe bu sorunları ortadan kaldırmaya çalıştım. Metnin aslına ulaşmak isteyenler grup sitesindeki dosyayı inceleyebilirler.

—————————————————————————————————–

Ana Statü

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığından:

Türkiye Eskrim Federasyonu
Ana Statüsü

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
Madde 1
— (1) Bu Ana Statünün amacı; ülke genelinde her yaştaki vatandaşın eskrime ilgi ve sevgisini artırıcı çalışmalar yapmak, eskrimin her bakımdan gelişmesini sağlamak, bu amaca yönelik olarak ülke genelinde yapılanmak, bu faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak diğer ilgili kuruluşlar ve yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde özerk olarak yürütmek, Türkiye’yi eskrim konusunda yurtiçinde ve yurtdışında temsil etmek üzere kurulmuş bulunan, özel hukuk hükümlerine tabi, özerk statüye ve tüzel kişiliğe sahip Türkiye Eskrim Federasyonunun teşkilatı, Genel Kurulunun oluşumu, toplanması, Yönetim, Denetim ve Disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2
— (1) Bu Ana Statü, Türkiye Eskrim Federasyonu Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ile diğer kurulları, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

Dayanak
Madde 3
— (1) Bu Ana Statü, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4
— (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakan : Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,
b) CEE : Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Eskrim Konfederasyonunu,
c) Federasyon : Türkiye Eskrim Federasyonunu,
d) Federasyon Başkanı : Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanını,
e) FIE : Federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonu,
f) Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
g) Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
h) Kanun : 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,
i) Spor Dalı : Eskrim sporunu,
j) Tahkim Kurulu : Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile Disiplin Kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

Federasyonun teşkilatı
Madde 5 —
(1) Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon, merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilatından oluşur. İdari birimlerin görev yerleri Yönetim Kurulunca belirlenir.
(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu,
d) Ceza Kurulu,
e) Onur Kurulu
f) Danışma Kurulu,
g) Merkez Hakem Kurulu,
h) Organizasyon Kurulu,
i) Hukuk Kurulu,
j) Mali İşler Kurulu,
k) Eğitim Kurulu,
l) Sağlık ve Doping Kurulu,
m) Teknik kurullar,
n) ARGE Kurulu,
o) Genel Sekreterlik,
p) Diğer idari ve teknik birimlerden,
teşekkül eder.
(3) (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin dışındaki kurulların ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları; her sene sezon öncesi yönetim kurulu tarafından onaylanan talimatla belirlenir.

Federasyonun görevleri
MADDE 6 –
(1) Federasyonun görevleri şunlardır:
a) Eskrim sporunun ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak amacıyla her türlü düzenlemeyi yapmak; kısa, orta ve uzun vadeli stratejik plan ve programlar yapmak; bu konularda gereken karar ve tedbirleri almak, uygulamak ve uygulatmak,
b) Yurt dışındaki ve yurt içindeki eskrimle ilgili gelişmeleri izlemek; eskrimle ilgili kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek ve sürdürmek; her yaş grupları için her türlü eskrim turnuva organizasyonları, yarışma, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların izinlerini verip uygulamalarını kontrol etmek,
c) Eskrim kulüpleri ve birden fazla dalda faaliyet gösteren spor kulüplerinin eskrim şubeleri ile ilgili olarak Federasyonun görev alanına giren konularda hukuki, idari, mali düzenlemeler yapmak; kulüpleri tescil etmek, bunlarla ilgili karar ve tedbirleri almak ve uygulamak,
d) Antrenör, hakem ve gözlemcilerin kurslarla yetiştirilmesini ve seminerlerle eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek,
e) Yurt içinde turnuva, şampiyona, lig ve organizasyonlar düzenlemek, devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,
f) Yabancı ülkelerdeki eskrimle ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,
g) Eskrim malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak, temin edilen malzemelerin dağıtımını yapmak,
h) Federasyona gelir sağlamak amacıyla her türlü ticari faaliyette bulunmak; taşınır ve taşınmaz mal alım satımı ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek,
i) Kulüpler, ferdi sporcular, il spor müdürlükleri, bölge ve il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,
j) FIE ve CEE’nin izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,
k) Uluslararası yarışmalara iştirak edecek olan milli takımları seçmek, seçilen takımları yarışmalara hazırlamak ve ülkemizi milli takımlar ile temsil etmek,
l) Yurt içinde düzenlenecek özel eskrim yarışmalarının iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek,
m) Eskrim müsabakalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak,
n) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi ve uluslararası klasm anlarda yükselmeleri için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,
o) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,
p) Eskrimle ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
r) Eskrimde belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak,
s) Eskrimle ilgili antrenman ve eğitim alanlarını tespit etmek, kamu kurum kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerce yapılan tesis, işletme, alan ve benzeri yerlerin standartlarını belirlemek ve onaylamak,
t) İllerdeki Federasyon il temsilcilerinin kendi aralarında, bölge sorumluları ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,
u) Federasyonun kuruluş, görev ve amaçlarının gerçekleşmesi için bütçe çalışması yapmak, bunun için gerekli ve yeterli mali kaynakları sağlamak, bunlarla ilgili gereken karar ve tedbirleri almak,
v) Eskrim sporunu yaygınlaştırmak için öğretim kurumları ile diğer kamu ve özel kurumlarla ortak programlar, bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak.

Genel Kurul
MADDE 7 –
(1) Genel Kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yürütülür.Genel Kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Genel Müdür, genel müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak onbeş üye,
b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek iki üye,
d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek iki üye,
e) FIE ve CEE Yönetim Kurulları ve Hakem Kurulları üyeleri,
f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, branşında oy kullanmak üzere asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,
g) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı ile Genel Sekreteri,
h) Genel Kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla ilgili branşlarda oy kullanmak üzere ferdi müsabakalarında veya takım müsabakalarında;
1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,
2) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,
3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular,
4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa, en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi.
i) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasında kura ile belirlenecek en fazla beş üye,
j) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,
k) Genel Kurulun yapıldığı yıl Federasyon faaliyetlerine bir ile beş sporcu arasında katılmış olan kulüplerden bir kulüp temsilcisi, altı ve on sporcu ile katılan kulüplerden iki temsilci, onbir ve daha fazla sporcu ile katılan kulüplerden üç kulüp temsilcisi
(2) İl müdürlerinin tespitinde;
1) Federasyonun faaliyetlerine katılmış olması şartıyla en fazla sporcusu olan üç il müdürü,
2) Bu fıkranın (1) nolu alt bendinde belirtilen iller hariç coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü.
(3) Sporcuların seçiminde sırasıyla olimpiyat oyunları, dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu var ise oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez.
(4) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az % 60’ı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüp temsilcilerinin seçiminde seçim tarihinden önce iki sezon üst üste federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır.
(5) Genel Kurul çağrı tarihinde üyelerin oy kullanma şartları:
a) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir.
b) Genel Kurulda vekâleten oy kullanılamaz.
c) Genel Kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, onsekiz yaşını bitirmiş olması şarttır.
d) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar Genel Kurul üyesi olamazlar.

Genel Kurulun görevleri
MADDE 8 –
(1)Genel Kurulun görevleri şunlardır;
a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,
b) Başkan ile Yönetim, Denetleme ve Ceza Kurulunun üyelerini seçmek,
c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak, gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
d) Yönetim Kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ve kiralanması için yetki vermek,
e) Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,
f) Denetleme Kurulu raporunu ibra etmek,
g) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,
h) Federasyonun borçlanmasına karar vermek,
i) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,
j) Federasyonun bütçe dışı yapacağı harcamalara ve yatırımlara ilişkin usul ve esasları primler dahil belirlemek,
k) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.
(2) (d), (h) ve (i) bentlerindeki konularda, Genel Kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

Genel Kurul toplantıları
MADDE 9 –
(1) Genel Kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.
(2) Olağan Genel Kurul toplantısı, yapılacak ilk genel kurul dışında, Yaz Olimpiyat Oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.
(3) Mali Genel Kurul, iki yılda bir 30 Haziranı takip eden ilk üç ay içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali Genel Kurulda bir önceki iki yıllık dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır. İçinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki yılın bütçesi onaylanır.
a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Spordan Sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak,
b) Federasyon yönetim kurulunun kararı,
c) Toplam delege sayısının en az % 40’ının noter kanalı ile yazılı müracaatı,
üzerine toplanır.
(4) (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda ibra edilmeyen başkan veya yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün sonra seçim yapılmak üzere genel kurul olağanüstü toplanır.
(5) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.
(6) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, toplantı konusu haricinde başka konu görüşülemez.
(7)Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde genel kurul çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz.
(8) Genel Müdürlük, Genel Kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, Genel Kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakan’a sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel Kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının tespiti halinde, adli yargıda Genel Kurulun iptali istenilir.

Federasyon Başkanı
MADDE 10 –
(1) Federasyon Başkanı olabilmek için;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Genel Kurul tarihinde yirmi beş yaşını doldurmuş olmak,
c) Üniversite veya yüksekokul mezunu olmak ve en az bir yabancı dil bilmek,
d) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,
e) Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,
f) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak,
gerekmektedir.
(2) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir:
a) Nüfus Cüzdanı örneği,
b) İkametgah belgesi,
c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,
d) Ceza kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge,
e) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,
f) Yabancı dil bildiğine dair belge,
g) Üniversite veya yüksekokul mezuniyet belgesi.
(3) Başkan adayları Genel Kurul tarihinden en az 15 gün önce aday olduklarına dair başvurularını yapacaklar ve 2.000 (ikibin) YTL adaylık ücretini Federasyon hesabına yatıracaklardır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarihinden altı ay önce, başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini yeniden belirler.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, Genel Kurulda Yönetim Kurulunun ondört üyesinin seçimi ile birlikte yapılır.
(5) Başkanın yokluğunda görevlerini, Başkanvekili yürütür. Yönetim Kurulu içinde en az bir en çok üç başkan vekilliği oluşturulur. Başkan vekillerinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekilleri, Başkan tarafından atanır.
(6) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi Başkan vekili yürütür. Ancak, Genel Kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle Olağanüstü Genel Kurula gidilmez.
Başkanın görevleri
MADDE 11 –
(1) Başkanın görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek,
b) Federasyonun faaliyetlerini kanunlara, Ana Statü ve diğer mevzuat ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütmek,
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak; bu faaliyetler için gerekli harcamaların yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek; gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek,
e) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını Yönetim Kuruluna teklif etmek,
f) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,
g) Yönetim Kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde bu yetkisini Başkan vekiline devretmek,
h) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başkan vekilini veya başkan vekillerini atamak,
i) Yönetim Kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müşterek kararlar almak,
j) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atamalar için Yönetim Kuruluna teklif götürmek,
k) İlgili kanunlarda ve Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 12 –
(1) Yönetim Kurulu, Federasyon Başkanı ile Genel Kurulun seçeceği on dört üye olmak üzere toplam onbeş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de Genel Kurulda seçilir.
(2) Yönetim Kurulu üyesi olabilmek için,
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Vergi ve sigorta borcu bulunmamak,
c) Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak iki yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,
d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak
gerekir.
(3)Yönetim Kurulu üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;
a) Nüfus Cüzdanı örneği,
b) İkametgah belgesi,
c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,
d) Ceza Kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge,
e) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,
f) Mezuniyet Belgesi.
(4) Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Asil üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler Yönetim Kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, Yönetim Kurulu asil ve yedek üye sayısının toplamı, beşe inmesi halinde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Eskrim kulüplerini kayıt ve tescil etmek,
b) Yarışma sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar vermek,
c) Eskrim ile ilgili idareci, menajer, teknik direktör, antrenör, öğretici, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,
d) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma, sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek,
e) Kulüplerin eskrim dallarını kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, kulüpleri kayıt ve tescil etmek, kulüplerin faaliyet ve taahhütlerini denetlemek,
f) Kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek,
g) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak,
h) Genel Kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, eskrim faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,
ı) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak,
j) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve eskrim ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,
k) Eskrim ile ilgili televizyon, radyo, Internet, basılı eser yayınları, kulüplerin yarışma malzemelerinde ve spor malzemelerinde kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek,
l) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,
m) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
n) Dopingle ilgili kontrolleri yaptırtmak ve sonuçlarını karara bağlamak,
o) Kulüpler, sporcular, teknik yöneticiler, antrenörler, hakemler ve müsabaka görevlileri ile eskrim alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,
p) Genel Kurul toplantılarını hazırlamak,
r) Bütçeyi hazırlamak,
s) Başkan vekillerini belirlemek,
t) Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmak,
u) Genel Kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek,
v) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek idari ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin huzur haklarını, tazminatlarını, fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,
y) Genel Kuruldan alınacak onay ile görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili olanları Genel Kurulun onayına sunmak ve uygulamak,
z) İlgili kanunlar, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
(2) Yönetim Kurulu, Federasyon Başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir İcra Kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu İcra Kurulunda profesyonel olarak görev yapacak İcra Kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu Kurula devredebilir. Bu Kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında ilk toplantıda Yönetim Kuruluna bilgi verir.

Yönetim Kurulu toplantıları
MADDE 14 –
(1) Yönetim Kurulu, en az iki ayda bir defa Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.
(2) Kararlar, toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.
(4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce Başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine Yönetim Kurulu karar verir.
(5) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, Başkan ve Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Denetleme Kurulu
MADDE 15 –
(1) Denetleme Kurulu, Genel Kurulca dört yıl için seçilen, üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Asil üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.
(2) Denetleme Kurulu üyesi olabilmek için;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Hukuk, siyasal, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi dallarında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu bentte belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,
c) Vergi ve sigorta borcu bulunmamak,
d) Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak iki yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,
e) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak,
gerekir.
(3) Kurul üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;
a) Nüfus Cüzdanı örneği,
b) İkametgah belgesi,
c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,
d) Ceza Kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge,
e) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,
f) Üniversite veya yüksekokul mezuniyet belgesi.
(4) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak iki toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.
(5) Denetleme Kurulu görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.
(6) Üyeler kendi aralarından bir Başkan seçerler.
(7) Denetleme Kurulu, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurula sunmakla yükümlüdür.

Denetleme Kurulunun görevleri
MADDE 16 –
(1) Denetleme Kurulu, Federasyonun mali işlemlerini Genel Kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, Genel Kurulun onayına sunar. Kurul, gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Federasyonca karşılanır.
(2) Kurul denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu Genel Kurul üyelerine toplantıdan on beş gün önce gönderir.

Ceza Kurulu
MADDE 17 –
(1) Ceza Kurulu; kulüpler, eskrim ile ilgili faaliyette bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin ceza işlerine bakar.
(2) Ceza Kurulu, Genel Kurulca dört yıl için seçilen bir Başkan ve dört asil ile beş yedek üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından Başkan vekili ve bir Raportör seçerler. Asil üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır. Hukukçu üyenin görevinin sona ermesi durumunda, yedek üyelerden hukukçu olanlar arasında sırası gelen alınır.
(3) Ceza Kurulu üyesi olabilmek için;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Vergi ve sigorta borcu bulunmamak,
c) Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak iki yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,
d) Hukuk konularında bilgi sahibi olmak,
e) Hukukçu olması zorunlu olan üyelerin, hukuk alanında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak; veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu bentte belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olması gerekir.
f) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak
gerekir.
(4) Kurul adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;
a) Nüfus Cüzdanı örneği,
b) İkametgah belgesi,
c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,
d) Ceza Kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge,
e) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,
f) Üniversite veya yüksekokul mezuniyet belgesi.
(5) Üyeler; üçü hukukçu, ikisi ise spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş, kariyer sahibi kişiler arasından seçilir.
(6) Kurul üyeleri görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yenisi görevlendirilemez.
(7) Başkanın ve Başkan Vekilinin mazereti halinde, Kurula en yaşlı üye başkanlık eder. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyeler çekilmiş sayılır.
(8) Ceza Kurulu, en az ayda bir kere ve ayrıca ceza ile ilgili bir gündem oluştuğunda veya gerekli görüldüğü halde toplanır. Toplantı, Başkanın veya mazereti halinde Başkan Vekilinin çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Kurulun toplanabilmesi için yeterli asil üyenin bulunamaması halinde toplantı yedek üyelerin katılımıyla yapılır. Gündem Başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.
(9) Eskrim müsabaka ve çalışmalarında, idareci, antrenör, sporcu, kulüpler ve kişilerce yapılan sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak Federasyon Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla tespit edilir.
(10) Uygulanacak para cezası, Onbeşbin Yeni Türk Lirasını geçemez. Bu miktar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

Onur Kurulu ve onursal başkanlık
MADDE 18 –
(1) Onur Kurulu, Türk eskrimine üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş kişiler arasından seçilecek üyelerden oluşturulur. Onursal Başkan unvanının kimlere verileceği Genel Kurul tarafından belirlenir.

Tahkim Kurulu
MADDE 19 –
(1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında, Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile Ceza Kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.
(2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını ve diğer mevzuatı dikkate alarak hüküm tesis eder.

Diğer kurullar
MADDE 20 –
(1) Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler, sponsorluk, dopingle mücadele ve gerekli görülen diğer yan kurullar Yönetim Kurulunun onayı ile kurulabilir.
(2) Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

Genel Sekreter ve idari birimler
MADDE 21 –
(1) Federasyonun İdari Birimi; Genel Sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.
(2) İdari birim, Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.
(3) Genel Sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, idari personelin amiridir. Teknik yönetici ve öğreticiler Yönetim Kurulu üyeleri ve başkana bağlıdırlar.
(4) Genel Sekreter, Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Genel Sekreter Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekretarya görevlerini yapar, Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

Yurt içi ve yurt dışı teşkilatı
MADDE 22 –
(1) Yönetim Kurulu, Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, tüm illerde eskrim il temsilcileri ve Türkiye genelinde eskrim sporunun yoğunluğuna göre bölge sorumluları tayin eder; gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurar ve görevlendirmeler yapar. Bunlara ek olarak il hakem kurulları, il düzenleme kurulları oluşturulur. Kurulacak yurt içi teşkilatlarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri Yönetim Kurulunun çıkaracağı talimatla düzenlenir.
(2) Yönetim Kurulunca gerekli görülen ülkelerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilciliklerinin açılması veya bunların kapatılması, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak, spordan sorumlu Bakanın kararına tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Seçim İşleri

Genel Kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 23 –
(1) Genel Kurul toplantıları, Federasyonun merkezinin bulunduğu ilde, dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.
(2) Genel Kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri, toplantı tarihinden en az on beş gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.
(3) Genel Kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi Internet sitesinden üyelere duyurulur.

Genel Kurul üyelerinin listesi
MADDE 24 –
(1) Genel Kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, Genel Kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi Internet sitesinde ilan edilir.
(2) Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu, itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Divan oluştuktan sonra Genel Kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, Divan tarafından çözülür.
(3) Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemler üye listesine göre yürütülür.
(4) Genel Kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.
(5) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yenisi belirlenir. Yeni üye, eskisinin kalan süresini tamamlar.

Toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 25 –
(1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı takip eden günde katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.
(2) Başkan ile Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları üyelerinin seçimi, Genel Kurula katılan üyelerin kullandıkları oyların fazlasını alanın kazanması ile gerçekleşir. Eşit oy çıkması halinde fazla oy alan iki aday ve/veya adaylar listesi için ikinci tur oylama yapılır. Eşitlik ikinci tur oylamada da bozulmaz ise, Divan Başkanlığı sonucu kura ile belirler.
(3) Yönetim Kuruluna taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması için yetki vermek ve Federasyonun borçlanmasına karar vermek için Genel Kurula katılanların dörtte üçünün kabul oyu gerekmektedir. Diğer konularda salt çoğunluk ile karar alınır.

Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti
MADDE 26 –
(1) Federasyon, Genel Kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına Genel Kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.
(2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği Başkan vekili veya Yönetim Kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların miktarını belirlemesi ile tespit edilir.

Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması
MADDE 27 –
(1) Genel Kurul toplantısı, Federasyon Başkanının veya görevlendireceği Başkan vekili veya Yönetim Kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturulur.
(2) Genel Kurul Başkanlık Divanı; Başkan, Başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan Başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık Divanı üyeleri Genel Kurul delegesi olmak zorundadır.
(3) Genel Kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

Başkanlık Divanının görev ve yetkileri
MADDE 28 –
(1) Başkanlık Divanı, Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.
(2) Toplantı tutanakları, Divan Başkanı ve Divan Kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.
(3) Tutanakların birer kopyası Genel Kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.
(4) Başkanlık Divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, Genel Kurulun oylamasına başvurabilir.
(5) Genel Kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Gündemin tespiti ve görüşmeler
MADDE 29 –
(1) Divan Başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi Genel Kurula açıklar.
(2) Gündeme, Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin yazılı başvuruları ile yapılabilir. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.
(3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen Genel Kurul üyeleri, yazılı başvurularını Divan Başkanlığına iletirler. Divan Başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye, sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.
(4) Divan Başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak Genel Kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri Genel Kurulca belirlenir.
(5) Genel Kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını Yönetim Kurulu ya da Denetleme Kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.
(6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde Divan Başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra Genel Kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.
(7) Divan Başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

Kurullara aday olma
MADDE 30–
(1) Federasyon Başkanı ile Yönetim, Denetleme ve Ceza Kurulu üyeliği için adayların Genel Kurul üyesi olması şart değildir.
(2) Denetleme Kuruluna aday olanlardan en az birinin mali konularda ihtisas sahibi olması şarttır.
(3) Federasyon Başkanı, Denetleme ve Ceza Kurulu üyeliğine seçilenler ile Başkan vekilliğine veya Hakem Kuruluna atanan üyelerin, varsa kulüpleri ile olan ilişkileri kesilir.

Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi
MADDE 31 –
(1) Başkanlık, Yönetim, Denetleme ve Ceza Kurulu üyelerinin seçimi beraber yapılır.
(2) Başkan adayları ile Yönetim, Denetleme ve Ceza Kurulu üyeliğine aday olmak isteyenler, adaylık başvurularını Başkanlık Divanına teslim ederler. Kurullara aday olanlar toplu listeyle de başvuru yapabilirler.
(3) Başkan adayları, Yönetim, Denetleme ve Ceza Kurulu için aday göstereceği kendi tercihine göre sıralanmış asil ve yedek üyelerin isimlerini içeren listeyi Divan Başkanlığına yazılı olarak teslim eder. Kurullara adaylık için başvuru, Başkanlık Divanının oluşumundan itibaren iki saat sonrasına kadar yapılabilir. Süre bitiminde, teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları, Başkanlık Divanı inceleyerek karara bağlar.
(4) Kurulların adaylık başvurularının onaylanmasından sonra, Divan Başkanlığında görevli seçim işlerinden sorumlu üyeler, oy pusulalarını hazırlarlar. Oy pusulalarının basımından önce Başkan adayları arasında kura ile renk çekilir. Çekiliş sonucuna göre Başkan, Yönetim, Denetleme ve Ceza Kurulu listeleri renkli kağıtlara basılır. Oy pusulaları aynı yazı karakteri ve büyüklüğünde olmalıdır. Hazırlanan oy pusulaları bütün adayların denetimine açıktır.
(5) Oy pusulalarında yalnızca akademik unvan kullanılabilir.

Başkan adaylarına söz verilmesi
MADDE 32 –
(1) Divan Başkanı; Başkan adaylarına istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.
(2) Bu konuşma süresi otuz dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre Genel Kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.
(3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları, dört yıllık taslak bütçeleriyle bir sonraki yıla ait ayrıntılı mali bütçelerini Genel Kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.
(4) Her sandık başında; Başkan adaylarının, adını Divan Başkanına bildirdikleri Genel Kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

Seçimlerin yapılması
MADDE 33 –
(1) Seçimler gizli oy, açık tasnif suretiyle yapılır.
(2) Her üye, Divan Başkanının görevlendireceği Divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır, oy verme kabinine girer. Kabinde bulunan renkli pusulaların veya yeniden tasnif edilen listenin zarfa konulması, zarfın seçim sandığına atılması ile oy kullanılmış olur.
(3) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra Genel Kurul listesini imzalarlar. Yönetim, Denetleme ve Ceza Kurulu üyeliğine ait listelerde değişiklik yaparak oy kullanılabilinir.

Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi
MADDE 34 –
(1) Genel Kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.
(2) Divan Başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır.
(3) Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise Divan Başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rasgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.
(4) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.
(5) Yönetim, Denetleme ve Ceza Kurulu seçimlerinde geçerli oy pusulalarında yer alan tercihler dikkate alınarak tasnif yapılır. Çıkan sıralamaya göre asil ve yedek üyeler belirlenir. Eşitlik halinde, eşit oy almış adaylar arasında Divan Başkanı gözetiminde kur’a çekilir.
(6) Divan Başkanı seçim sonuçlarını Genel Kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra Divan Başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Federasyon bütçesi
MADDE 35 –
(1) Federasyonun bütçesi, Yönetim Kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, Genel Kurulun onayından sonra uygulamaya konur.
(2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.
(3) Yönetim Kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile Başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin Başkan ve Genel Sekreter, Başkan ve Başkan vekili veya Başkan vekili ve Genel Sekreter tarafından imzalanması gerekmektedir.

Federasyonun gelirleri
MADDE 36 –
(1) Federasyon’un gelirleri şunlardır;
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,
b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,
c) Katılım payı, başvuru harçları, aidatlar,
d) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,
e) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon ve radyo yayınlarından elde edilecek gelirler,
f) Milli ve temsili müsabaka gelirlerinin kesintilerden sonra kalan net meblağ,
g) Kurs ve seminerlerden elde edilecek gelirler,
h) Sponsorluk gelirleri,
i) Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri,
j) Ceza ve itiraz gelirleri,
k) Yardım ve bağışlar,
l) Kira ve işletme gelirleri,
m) Diğer gelirler.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.
(3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Federasyonun giderleri
MADDE 37 –
(1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.
(2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü taşınır ve taşınmaz malları bütçe esasları ve Genel Kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, taşınmazları üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, gerektiğinde eskrim malzemelerini ithal etmeye, nakitlerini Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.
(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, Yönetim Kurulunca hazırlanıp Genel Kurulca kabul edilen Bütçe Talimatında belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Genel Müdürlük ile ilişkiler
MADDE 38 –
(1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmazların bedelsiz olarak kırkdokuz yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki taşınmazların ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.
(2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.
(3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen taşınır ve taşınmazlar tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.
(4) Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun 5105 sayılı Kanun ile değişik Ek-3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

Kulüpler
MADDE 39 –
(1) Eskrim kulüpleri, Federasyon tarafından tescil edilir.
(2) Eskrim faaliyetinde bulunan kulüpler, Federasyon Yönetim Kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir.

Eskrim kulüplerinin devri ve şirketleşmesi
MADDE 40 –
(1) Eskrim dalında faaliyet gösteren kulüpler, eskrim şubelerini kanunlarla belirlenen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz. Devirlerde bu spor dallarının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statü’de belirlenen esaslara ve Yönetim Kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

Yayınların düzenlenmesi
MADDE 41 –
(1) Eskrim yarışmalarının yarışmaların televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına Yönetim Kurulu yetkilidir.
(2) Bu yetki kullanılırken, Türk eskriminin, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.
(3) Kulüplerin yayın kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler, Federasyonun gözetim, denetim ve onayına tabidir. Federasyon tarafından onaylanmayan sözleşmeler, Federasyona karşı hükümsüzdür.
(4) Federasyonca izin verilmeyen eskrim müsabakaları televizyon, radyo ve Internet ortamından yayınlanamaz.

Talimatlar
MADDE 42 –
(1) Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ve diğer alt düzenleyici işlemler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, başarılı sporcu, antrenör, kulüp ve diğer elemanlara verilecek ödüllere ilişkin talimatlar, Genel Kurulun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen ve Genel Kurulca onaylanan talimatlar ile diğer mevzuat Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.

Bakanlığın gözetim ve denetimi
MADDE 43 –
(1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.
(2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

İhtilafların çözümü
MADDE 44 –
(1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

İlk Genel Kurul
Geçici Madde 1 –
(1) İlk Genel Kurul toplantısı, özerklik kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde yapılır.

Yürürlük
MADDE 45 –
(1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 46 –
(1) Bu Ana Statü hükümlerini, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı yürütür.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: