Spor Günlüğü

Spor Gündemi İle İlgili Haberler, Yorumlar

Spor Şurası ve Doping

Posted by sporgunlugu 24 Ekim 2008

24-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Spor Şurası’nda birbirinden ilginç konular tartışılacak.

Şura’da tartışılacak konu başlıklarını mümkün oldukça sizlerle paylaşacağım. Belki siz de yorumlarınızı paylaşırsınız.

Yakından ilgilendiğim doping konusunda iki komisyonun farklı görüşleri ortaya konuldu. “Sporda Sağlık ve Sosyal Güvenlik Komisyonu” ile “Spor Hukuku Komisyonu” doping sorununa çok farklı yaklaşıyorlar. Açıkçası, Sporda Sağlık ve Sosyal Güvenlik Komisyonu’nun bu konudaki görüş ve önerilerini daha bilimsel, dopingle mücadelede öncü devletlerin sistemlerine ve uluslararası gelişmelerine uygun buldum. Spor Hukuku Komisyonu sadece cezaları arttırmayı önermiş. Dopingle mücadelenin en önemli parçası olan “önlem alma”, “eğitim” meselelerine değinmeyen Spor Hukuku Komisyonu’nun önerilerini açıkçası çağın çok gerisinde buldum. Cezaları arttırarak dopingi, genel olarak ise istenmeyen davranışları, suçları engellemek mümkün değil. Spor Hukuku Komisyonu ne yazık ki ne UNESCO bünyesinde kabul edilmiş Dopingle Mücadele Konvansiyonu’nu ne de ulusal doping merkezlerinin çalışmalarını, diğer devletlerin doping politikalarını, bu konudaki hukuksal düzenlemelerini, uygulamalarını dikkate almış.

Aşağıda dopingle ilgili komisyon raporlarını bulacaksınız.

I) Sporda Sağlık ve Sosyal Güvenlik Komisyonu’nun Dopingle İlgili Raporu

“4- DOPİNGLE MÜCADELE :

DOPİNGLE MÜCADELEDE ÖNCELİKLER

1. Sporla ilgili bireylerin dopingle mücadele konusunda eğitimi,

2. Ulusal düzeyde dopingle mücadele konusunda hukuki düzenlemelerin yapılması,

3. Yarışma içi ve dışında etkili doping kontrol uygulamaların daha verimli şekilde yapılması

4. TADA ile ilgili yasal düzenlemeler açısından çalışmalar yapılması, görüş ve önerilerin sunulması,

5. Dopingle Mücadelede Finansman konularının ele alınması,

6. Dopingle mücadelede uluslar arası ölçekte çalışmaların yapılması,

1.EĞİTİM

· Eğitimin hedef kitlesi her yaş ve branştan lisanslı sporcular, antrenörler, teknik direktörler, spor idarecileri, federasyon yöneticileri, beden eğitimi öğretmenleri, sporcu sağlık ekipleri (doktor, fizyoterapist, psikolog, masör, diyetisyen), eczacılar, spor salonu sahipleri ve rekreasyonel olarak sporla uğraşan bireyler, özellikle çocuklar ve sporcuların aileleri olmalıdır.

· Eğitimin yaygın olarak ülke çapında uygulanmasını sağlayabilmek için öncelikle doping eğitimi verecek eğiticiler eğitilmelidir.

· Eğitimde kullanılacak stratejilerin belirlenmesi için üniversitelerin Eğitim Fakülteleri ve eğitim merkezleriyle işbirliğine gidilmelidir.

· Özendirici olmaması için eğitimler uzmanlar tarafından verilmelidir.

· Sporcu eğitiminin içeriğinde doping kullanımına alternatif yöntemler- uygun antrenman, ergojenik yardımcılar, beslenme desteği- mutlaka yer almalıdır.

· Performansın diğer öğeleri konusunda bilgiler verilmelidir.

· Sporcuyu doping kullanmamaya ikna etme yöntemi olarak psikolojik eğitime ağırlık verilmelidir.

· Eğitim kısa, orta ve uzun vadelerde planlanarak aşağıdaki şekilde organize edilmelidir;

Mesleki Eğitim

Sürekli Eğitim

Kampanyalı Eğitim

Mesleki eğitim:

· Spor ve sağlıkla ilgili mesleki formasyonun parçası olarak ilgili eğitim kurumlarında; özellikle Tıp ve Eczacılık fakülteleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, özellikle Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük bölümleri, antrenör ve masör kurslarında doping dersleri yer almalıdır.

· Antrenörlük kurslarında doping ve dopinge alternatif bilimsel antrenman yöntemleri konusunda bilgiler verilmelidir.

· Performansa artırmada yasaklı maddelerin olmazsa olmaz olmadığı anlatılmalı, performansı geliştirmede antrenman, beslenme ve dinlenmenin önemi aktarılmalıdır.

· Federasyonlardaki ilgili kişilere mutlaka eğitim verilmelidir.

· Federasyon Sağlık Kurulları Eğitim ve Doping Kontrollerinde daha etkin görev almalıdır.

Sürekli Eğitim:

· Bakanlıklar, Federasyonlar, meslek örgütleri ve konuyla ilişkili diğer Sivil Toplum Örgütleri tarafından sorumluluk paylaşılarak sürekli meslek içi eğitim etkinlikleri organize edilmelidir.

· Beden eğitimi öğretmenlerinin eğitimi için Milli Eğitim Bakanlığı ile, eczacıların eğitimi için Eczacılar Birliği ve Sağlık Bakanlığı ile, hekimlerin eğitimi için Türk Tabipleri Birliği ve ile Sağlık Bakanlığı ile ortak projeler üretilmelidir.

· Antrenör ve Teknik Direktörlerin eğitimi için Üniversiteler, Federasyonlar ve Antrenör Dernekleri ile ortak projeler üretilmelidir.

Kampanyalar yoluyla eğitim:

· Geniş kitleleri konuyla ilgili bilinçlendirilebilmek için yazılı ve görsel medya etkin olarak kullanılmalı, sporcu idolleri ve tanınmış kişilerin desteğiyle kampanyalar düzenlenmelidir.

· Bu kampanyaların doping kullanımını özendiricilikten uzak olması için azami dikkat gösterilmelidir.

· Yapılan eğitimlerde eğitilen kesimlerin özellikle ciddi yan etkiler konusunda hassas noktalarına vurgu yapılmalıdır.

· Eğitimde Görsel basından yararlanmalıdır.

2.ULUSAL DÜZEYDE YAPILMASI GEREKEN HUKUKİ DÜZENLEMELER

· Doping içeren ilaçların reçetesiz satılması engellenmeli, en azından bu amaçla sık tercih edilen ilaçların satışının Sağlık Bakanlığı ve/veya Türk Eczacıları Birliği tarafından denetlenmesi sağlanmalıdır.

· Doping maddesi satan eczanelere cezai yaptırımlar getirilmelidir.

· Sporcular tarafından kullanılmasını kısıtlamak amacıyla yasaklı madde ve yöntemlerin bulunabilirliğinin kısıtlanmasına yönelik uygun tedbirler alınmalıdır.

· Yasaklı madde ve yöntemlerin sporcular tarafından yasa dışı şekillerde temin edilmesine karşı önlemler alınmalıdır.

· Bu maddelerin üretimi, dolaşımı, ithalatı, dağıtımı ve satışı denetim altına alınmalıdır.

· Besin destek üreticileri ve dağıtıcılarının bu ürünleri pazarlarken ve dağıtımını yaparken, bu ürünlerin analitik bileşimi ve kalite güvencesi ile ilgili bilgiler vermeleri zorunlu hale getirilmelidir.

· Egzersiz salonlarında doping kullanımına cezai yaptırımlar getirilmelidir.

· Salon yöneticileri bu konuda sorumluluk üstlenmelidir.

· Spora ilginin seyirci düzeyinden katılımcı düzeyine çıkartılması için spor olanakları geliştirilerek spor yapan insan sayısı artırılmalı, bu yolla toplumun spor hakkında bilinç düzeyi yükseltilmelidir.

· GSGM’nin ödül yönetmeliği değiştirilerek doping kullanımını özendirici olmayan, uzun vadeli, başarıları ödüllendiren bir sistem getirilmelidir.

· Çok büyük ödüller tek seferde verilmemelidir.

3.DOPİNG KONTROLLERİ:

· Doping Kontrol sayıları artırılmalı ve yıl içine yayılmalıdır.

· Antrenman ve müsabakalarda doping kontrolleri sıklaştırılmalı ve yıldızlar, gençler, çocuklar gibi kategorileri de içine alacak şekilde genişletilmelidir.

· Kontroller rastgele gerçekleştirilmelidir.

· “Şampiyona Öncesi Doping Kontrolleri” ne son verilmelidir.

· Doping kullanımına ilişkin cezalar, hem sporcular hem de bunlara yardımcı olan kişiler için, caydırıcılığı sağlamak üzere artırılmalıdır.

· Doping kullanımının spordan men dışında da cezai müeyyide gerektiren bir suç sayılması için gerekli yasal düzenlemeler hazırlanmalıdır.

· Herhangi bir dopingle mücadele kuralını ihlal eden veya sporda dopingle ilgili başka bir suç işleyen sporcu yardımcılarına karşı, yaptırım veya cezaları içeren tedbirler alınmalıdır.

· Sportif başarının düşeceği ve bütçelerinin tükeneceği endişeleri oluşabileceği için Doping Kontrollerinin yapılması Federasyonların inisiyatifine bırakılmamalıdır.

· Karşılaşma içi ve karşılaşma dışı doping kontrolleri federasyonlara önceden haber vermeden yapılmalıdır.

4.DOPİNGLE MÜCADELE KURUMU

Bu madde Türkiye Anti Doping Ajansı (TADA) ile ilgili yasa taslağı TBMM Komisyonundan geçtiği ve gündeme alınmak üzere olduğundan Şurada detayların ele alınarak çerçeve yasanın işlerlik kazanması yönünde bir çalışma yapılması gereğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

· Federasyonların ve/veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün, bütçe sınırlıkları ya da başarı göstergelerinin düşmemesi kaygısıyla dopingle mücadele ve doping kontrol etkinliklerine gerektiği kadar önem vermeme her zaman bir risk olarak gündemdedir. Bu nedenlerle, Türkiye’de Dopingle Mücadele faaliyetlerini planlayan, yürüten, değerlendiren ve denetleyen merkezi, bağımsız bir Dopingle Mücadele Kurumu kurulmalıdır.

· Dopingle Mücadele Kanunu ülkemiz koşulları, UNESCO Sözleşmesi, WADA kodu, WADA Uluslararası Standartları ve WADA’nın en iyi uygulama modelleri, diğer ülkelerin dopingle mücadele mevzuatları ve Avrupa Konseyi’nin ülkemize ve diğer ülkelere yaptığı ziyaret raporları dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

· Özellikle kanun hazırlanırken Avrupa Konseyi’nin 2001 yılında ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret raporundaki öneriler mutlaka değerlendirilmelidir.

· Doğrudan Başbakanlığa bağlı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonlardan bağımsız, UNESCO sözleşmesine paralel olarak bütçesini devletten alan ya da devlet garantisi ile bütçesi oluşturulan, Sayıştay denetimine tabii bir yapılanma olmalıdır.

· Kurumun Dopingle mücadelede başarılı olabilmesi için mali ve idari olarak bağımsız bir işleyişi olmalıdır.

· İşleyişin siyasallaşmasına izin verilmeyecek şekilde bir mevzuatı olmalıdır.

· Kurumda görevli çalışan sayısı yasayla sınırlandırılmamalı yönetmeliklerle belirlenmelidir.

· Bir yönetim kurulu ve buna bağlı üç alt kuruldan;

1- Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulu

2- Doping Kontrol Görevlileri Kurulu

3- Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Kurulu

oluşmalıdır

· Kurul üyelerine en az beş yıl dopingle mücadele konusunda deneyimli olma koşulu getirilmelidir.

· Yönetim kurulu tarif edilmiş özelliklere sahip, tıp, hukuk ve spor alanından gelen üyelerden oluşmalıdır.

●           Üyelerin üçte biri spor hekimliği uzmanı, farmakolog gibi dopingle ilgili uzmanlıklara sahip tıp doktoru, üçte biri spor hukukunda deneyimli hukukçu, üçte biri de spor camiasından gelen yönetici, spor bilimci, eski sporcu vb. olmalıdır.

· Üyelerin seçimi ilgili kurum ve kuruluşlarca (Başbakanlık, Meslek örgütleri (TTB, TBB, vs.), Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, YÖK, Spor Federasyonları) yapılmalıdır. Önerilen adaylar mutlaka kriterlere uygun olmalıdır.

· Yönetim kurulu mücadele programını ana hatlarıyla belirlerken alt kurullar bu çerçeveye göre bağımsız olarak kendi programlarını yürütebilmelidir.

· Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulunda Göğüs Hastalıkları, Spor Hekimliği, Endokrinoloji ve Farmakoloji Uzmanı hekimler yer almalıdır.”

II) Spor Hukuku Komisyonu’nun Dopingle İlgili Raporu:

“8.   Doping:
a) Doping konusundaki müeyyidelerde ulusal kurallar ile uluslar arası kurallarla uyumlu hale getirilmesi;

b) Doping ile ilgili müeyyidelerde uluslar arası mevzuatta ve iç mevzuatta yapılan belirli maddeleri kullanmış olmak veya böyle sayılmak ve doping kontrolleriyle ilgili hükümlere aykırılık ayrımının kaldırılarak, dopingle ilgili kuralların herhangi birisine aykırılıkta 4 veya 5 yıl ve bundan sonra bu kuralların herhangi birisine aykırılıkta ömür boyu men cezası öngörülerek, Türkiye’nin bu alanda öncü ülke olması;


c) Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında yer alan ve doping suçunun kriminalize edilip hapis ve para cezası verilmesini öngören hükmün, doping konusundaki uluslar arası sözleşmelere aykırı olduğu, böyle bir hükmün mevcudiyeti halinde Ülkemize uluslar arası müsabaka düzenlemesi verilmeyeceği ve uluslar arası spor camiasından dışlanacağı dikkate alınarak; doping maddelerinin ticaretini yapanlar, küçüklere doping kullandırtanlar ve zorla doping maddesi kullandırtanlarla sınırlı olarak kriminalize edilip, ceza öngörülmesi şeklinde yeniden düzenlenmesi;
görüşü kabul edilmiştir.”

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: