Spor Günlüğü

Spor Gündemi İle İlgili Haberler, Yorumlar

Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsü Değişti

Posted by sporgunlugu 4 Nisan 2009

Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsü değişti. Değişiklikler 5 Nisan 2009 Tarihli ve 27191 Sayılı Resmî Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ğ) bendi eklenmiştir.

“f) Spor Dalı: Yelken, yat ile rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü (kitesurf) teknelerinin deniz, göl, baraj ve göletlerdeki her türlü faaliyetlerini,

“ğ) İktisadi İşletme: Türkiye Yelken Federasyonu İktisadi İşletmesini,”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Federasyonun görevleri şunlardır;

a) Dört yıllık master plan hazırlamak,

b) Spor dalının yurt düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak,

c) Yurt dışındaki spor dalı ile ilgili gelişmeleri izlemek ve karşılıklı ilişkiler kurmak, yarışma, çalışma ve diğer faaliyetleri programlamak, ülke içinde daha çok kişinin bu bilgilerden faydalanmasını sağlamak,

ç) Eğitmen adaylarının eğitilmesini, antrenörlerin, hakemlerin, ölçücülerin, gözlemcilerin ve diğer idari ve teknik personelin kurslarla yetiştirilmesini ve seminerlerle geliştirilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek, atamasını yapmak, denetlemek, raporlarını değerlendirip karara bağlamak,

d) Ülke içinde spor dalı ile ilgili yarışma düzenlemek veya düzenletmek, spor dalı ile ilgili yarışma düzenleyen kulüp, kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak, teknik destek vermek, ülke içinde düzenlenen tüm yarışmaların devamlılığını sağlamak, denetlemek, uygulamadaki yanlışlıkları tespit edip gerekli uyarıları yapmak ve raporlarını değerlendirip karara bağlamak,

e) Spor dalı ile ilgili malzemelerin standartlarını tespit ederek, bunların yurt içinde yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak, gerekli hallerde yurt dışından ithal etmek, yurt içi ve yurt dışından çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlardan hibe kabul etmek,

f) Kulüpler veya il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

g) Uluslararası federasyonun desteği/izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,

ğ) Uluslararası yarışmalara iştirak edecek olan milli takımları seçmek, seçilen takımları yarışmalara hazırlamak,

h) Spor dalı ile ilgili ve Federasyon tarafından re’sen düzenlenecek olan yarış ilanlarını ve yarışmaların talimatlarını hazırlamak, Türkiye Yelken Federasyonu’nun programında yer alma kriterlerini belirlemek ve illerin yıllık programlarını onaylamak,

ı) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak,

i) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,

j) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt, CD, DVD ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve danışman firmalarla çalışmak,

k) Spor dalı ile ilgili yarışlarda, kulüpler tarafından kullanılacak olan ve sınıf birlikleri veya sınıf komiteleri tarafından önerilen sistemi ve/veya kuralları değerlendirmek ve onaylamak,

l) İllerdeki yelken temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

m) Taşınır veya taşınmaz mallar ile deniz ve kara vasıtaları satın almak, ilgili birimlere kayıt ettirmek, kiralamak,

n) Kulüplerin tescil ve sporcuların lisans, vize ve transfer işlemlerini yapmak,

o) Spor dalı ile ilgili kulüpler,özel beden eğitimi tesisleri, kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek kurs, seminer ve benzeri eğitim amaçlı çalışmaların kriterlerini belirlemek ve bu birimleri denetlemek,

ö) Sponsorluk çalışmalarını spor dalına katkı sağlayacak şekilde geliştirmek.”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yürütülür. Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı bir şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenir.

(2) Federasyon genel kurulu en geç dört yılda bir, mali genel kurulu ise iki yılda bir yapılır.

(3) Genel kurul üye sayısı 120 üyeden az, 250 üyeden fazla olamaz.

(4) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak onbeş üye,

b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

ç) Parolimpik Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

e) Dünya Yelken Federasyonu (ISAF) yönetim kurulu ve hakem kurulu üyeleri,

f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,

g) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceyi alan sporcular, büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular, büyükler kategorisinde avrupa şampiyonu olan sporcular, bu şartları taşıyan sporcular yoksa en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi,

ğ) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

h) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

ı) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

i) Spor dalının hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların Federasyon seçimlerinde oy kullanmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

j) Genel kurul tarihinden önceki iki yıl üst üste Federasyonun programındaki en az üç yarışa, aynı tek sınıfta katılan kulüplerden birer üye, aynı iki sınıfta katılan kulüplerden ikişer üye ve en az aynı üç sınıfta katılan kulüplerden üçer üye.

(5) En fazla nüfusu olan üç il müdürü ile coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü.

(6) Vakfın belirlenmesinde;

a) Vakfın Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması,

b) Vakfın isminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanıyor olması,

c) Yıllık gelirinin en az % 50’sini yelken sporuna harcaması.

(7) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanır. Genel kurulda vekaleten oy kullanılmaz. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar. Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az %60’ı seçim tarihinden önceki iki yıl üstüste Türkiye Yelken Federasyonu programında bulunan yarışlara katılan kulüplerin temsilcilerinden oluşur. İl müdürlüklerinin tespitinde, illerdeki faal sporcu sayısı esas alınır.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

ç) Yönetim Kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ve kiralanması ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,

d) Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

e) Denetleme Kurulu raporunu ibra etmek,

f) Federasyonun amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek ve gelir elde etmek amacıyla iktisadi işletmeler kurmak, kurulan iktisadi işletmenin faaliyet raporları ile bütçe ve finansal tablolarını ibra etmek,

g) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

ğ) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

h) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Birinci fıkranın (ç) ve (ğ) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.”

MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“e) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak.”

MADDE 6 – Aynı Ana Statünün 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanı ve genel kurulun seçeceği oniki üye olmak üzere toplam onüç üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu üyelerinde, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki şartlar aranır.”

MADDE 7 – Aynı Ana Statünün 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

a) Spor dalı kulüplerinin kayıt ve tescil işlemlerini talimatlara uygun olarak yapmak,

b) Yarışma sonuçlarını tescil etmek, gelen şikayetleri değerlendirmek, olaylı yarışmalar hakkında karar vermek,

c) Spor dalı ile ilgili antrenörleri, hakemleri, ölçücüleri, gözlemcileri ve diğer idari ve teknik personeli eğitmek, bu elemanların yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sporcuların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları belirlemek, lisanslardan alınacak tescil ve vize ücretlerini tespit etmek,

ç) Kulüplerin spor dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek, kulüpleri, sporcuları ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek,

d) Yarışmalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak,

e) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak ve Federasyon temsilcilerini tayin etmek,

f) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması, tesisleri işletmek, işlettirmek ve spor dalı faaliyetlerinin her türlü araç ve gereç ile malzeme alımı ve benzeri ihtiyaçları temin etmek, kulüplere destek amacıyla sportif malzemelerin tahsisini, kiralanmasını ve satılmasını sağlamak,

g) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve spor dalı ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek, yarış düzenleme şartlarını belirlemek, yarış düzenlemek için başvuruda bulunan kulüp, kurum ve kuruluşların tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak,

ğ) Spor dalı eğitim kurumları, kursları ve özel beden eğitimi spor tesisleri ile ilgili faaliyetleri koordine etmek, eğitim programlarını belirlemek, tesislerin açılmasına izin vermek ve çalışmalarını denetlemek, gerekirse kapatmak,

h) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

ı) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,

i) Bütçeyi hazırlamak,

j) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

k) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek,

l) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek idari ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, kurul üyelerinin tazminatlarını, fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

m) Talimatlar hazırlamak, ödül ve yardım talimatını hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak ve bu talimatları uygulamak,

n) İktisadi işletme müdürlerini ve yöneticilerini atamak ya da görevden almak, iktisadi işletme ile ilgili işlemleri yapmak ya da yaptırmak,

o) Kanun, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

(2) Yönetim kurulu; Federasyon Başkanının başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü atayabilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.”

MADDE 8 – Aynı Ana Statünün 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Denetleme kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen, üç asıl ve üç yedek üye ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından atanacak iki tabii üyeden oluşur. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.”

MADDE 9 – Aynı Ana Statünün 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her iki yılda bir hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Kurul, gerek görmesi durumunda, yönetim kurulu onayı ile uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Federasyonca karşılanır. Kurul, denetimlerini Federasyon merkezinde veya şubesinde yapar ve belgeleri Federasyon bürosunda inceler.”

“(3) Federasyon iktisadi işletmeleri denetleme kurulu tarafından denetlenir.”

MADDE 10 – Aynı Ana Statünün 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde sırası gelen aynı nitelikteki yedek üye alınır.”

MADDE 11 – Aynı Ana Statünün 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Federasyon, gerekli görülen illerde Yelken Federasyon Temsilcisi veya yeteri kadar personelden oluşan Federasyon Temsilcilikleri kurulabilir. Bunlara ek olarak il hakem kurulları, il düzenleme kurulları oluşturulur. Kurulacak yurt içi teşkilatlarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma, atama ve azil usul ve esasları yönetim kurulunun çıkaracağı talimat ile düzenlenir.”

MADDE 12 – Aynı Ana Statünün 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.”

“(3) Federasyon faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az onbeş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.”

MADDE 13 – Aynı Ana Statünün 31 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Konuşma süresi 15 dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.”

“(3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak da sunabilir.”

MADDE 14 – Aynı Ana Statünün 32 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Her delege, divan başkanının görevlendireceği divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır, oy verme kabinine girer; oy vermek istediği aday ve listesinin üzerine evet mühürünü basar ve listeyi mühürlü zarfa koyup, seçim sandığına atması ile oyunu kullanılmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz.”

“(4) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar. Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliğine ait listelerde değişiklik yapılamaz.”

MADDE 15 – Aynı Ana Statünün 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tasnifler oy pusulası rengine göre yapılır. Eşitlik halinde, eşit oy almış adaylar arasında aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada eşitlik bozulmaz ise divan başkanı gözetiminde kur’a çekilir.”

MADDE 16 – Aynı Ana Statünün 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerini imza yetkisi, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.”

MADDE 17– Aynı Ana Statünün 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Federasyonun gelirleri şunlardır;

a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

c) Federasyon tarafından re’sen düzenlenecek yarışlar veya şampiyonalara katılım payı,

ç) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,

d) Federasyon tarafından re’sen düzenlenmeyen yarışların sponsorluk gelirleri hariç olmak üzere, diğer sponsorluk gelirleri,

e) Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri,

f) Ceza ve itiraz gelirleri,

g) Yardım ve bağışlar,

ğ) Kira ve iktisadi işletme gelirleri,

h) Spor dalı okulları gelir payları,

ı) Kurs, seminer ve benzeri toplantı gelirleri,

i) Kulüp, kurum ve kuruluşlardan alınan spor dalı eğitime katkı payı,

j) Diğer gelirler.”

MADDE 18 – Aynı Ana Statünün 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Harcamalarla ilgili usul ve esaslar, yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatıyla belirlenir.”

MADDE 19 – Aynı Ana Statünün 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “yelken” ibaresi “spor dalı” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklemiştir.

“(3) Kulüpler, her yıl kasım ayında geçmiş oniki aylık faaliyetlerini bir rapor halinde Federasyona gönderirler.”

MADDE 20 – Aynı Ana Statünün 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “Yelken” ibaresi “Spor” ve “yelken sporu” ibaresi “spor dalının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Ana Statünün 40 ıncı maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Federasyon ihtiyaç duyduğu hallerde faaliyetleri ile ilgili bülten, gazete, dergi gibi yayınlar çıkartabilir. Bu yayınların basılması ile ilgili karar yönetim kurulunca alınır.”

MADDE 22 – Aynı Ana Statünün 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ve benzeri alt düzenleyici işlemler yönetim kurulu tarafından düzenlenir ve uygulanır, ancak ödül ve yardım talimatları genel kurul onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından düzenlenen ve onaylanan diğer talimatlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Federasyonun internet sitesinde yayımlanarak, yürürlüğe girer.”

MADDE 23 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/12/2006

26382

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: