Spor Günlüğü

Spor Gündemi İle İlgili Haberler, Yorumlar

Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü Değişti

Posted by sporgunlugu 6 Nisan 2009

Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü değişti. Değişiklik metni 6 Nisan 2009 Tarihli ve 27192 Sayılı Resmî Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik metni aşağıdaki gibidir:

Basketbol Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 3/5/2005 tarihli ve 25804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsünün 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlemler Federasyon yönetim kurulunca yürütülür. Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenilir.

Federasyon olağan genel kurulu; dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden itibaren altı ay içerisinde, yönetim kurulunca belirlenen bir tarihte yapılır. Mali genel kurul ise, iki yılda bir seçimli olağan genel kurulla birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı yıllarda ise en üst erkek liginin sonuçlarının tescilinden itibaren sekiz hafta içersinde yapılır.

Genel kurul üye sayısı 120 üyeden az, 250 üyeden fazla olamaz.

Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur;

a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on il müdüründen oluşacak on beş üye,

b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

e) FIBA Dünya ve/veya Avrupa federasyonlarının yönetim kurulu ve hakem kurulu üyeleri,

f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,

g) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla;

1) Olimpiyat oyunlarında, ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

2) Büyükler Dünya şampiyonasında, ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular,

4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi.

ğ) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek beş üye,

h) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek iki hakem,

ı) Türk basketbolunun hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların Basketbol Federasyon seçimlerinde oy kullanmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

i) Kulüp temsilcileri.

İl müdürlerinin tespitinde;

a) En fazla nüfusu olan üç il müdürü,

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen iller hariç coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü.

Vakıfların belirlenmesinde;

a) Vakfın Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması,

b) İsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanıyor olması,

c) Yıllık gelirinin en az %50’sini basketbol sporuna harcaması

şartları aranır.

Sporcuların seçiminde sırasıyla olimpiyat oyunları, Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu var ise oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez.

Genel kurulda; kulüpler toplam delege sayısının en az %60’ı kadar delege ile temsil edilirler. Kulüp delegelerinin tespitinde; %60 en üst lig temsilcilerine, % 30 ikinci lig temsilcilerine, %10 ise bölgesel lig temsilcilerine temsil hakkı verilmesi esastır. Kulüp temsilcilerinin seçiminde seçim tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır.

Liglerde yer alan takım sayıları ve lig statüleri zamanla değiştiğinden, kulüplerin genel kurulunca temsil edilme şekilleri yedinci fıkradaki esaslar dikkate alınarak Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenir.

Kulüplerin genel kurul delegeleri, kulüp başkanı ve/veya yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Genel kurulda üçten fazla delege ile temsil edilecek kulüpler, ilk üç delegeleri dışındaki delegeleri, son genel kurullarında seçimle göreve gelmiş diğer kurul üyelerinden ve yedek üyeler arasından seçebilir.

Kulüplerin hangi ligleri temsilen genel kurula katılacağı; genel kurul tarihinden önceki tescil edilen lig sonuçlarına göre belirlenir. Bir alt lige düşen kulüpler düştükleri, bir üst lige çıkan kulüpler ise çıktıkları lige göre temsil edilirler.

Liglerden herhangi bir nedenle ihraç edilen veya çekilen kulüpler ile yeni sezona ait katılım belgesini teslim etmeyen kulüpler, takip eden ilk genel kurulda temsil edilmezler. Bu şekilde meydana gelen delege azalması durumunda, ilgili lig kategorilerinden başarı derecelerine göre sıradaki kulüplerin delegeleri davet edilerek delege listesi tamamlanır.

Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler ancak bir kez oy kullanabilirler. Bu kişiler hangi kurum adına oy kullanacaklarını genel kuruldan yedi gün önce Federasyona yazılı olarak bildirirler. Bildirim yapılmaması halinde Federasyon bu kişilerin kimi temsilen oy kullanacaklarını re’sen belirler.

Genel kurulda vekâleten oy kullanılmaz. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar. Aynı kategoride eşitlik olması veya kulüp delegelerinin tespitinde herhangi bir nedenle belirlenen sayıda delege tespiti yapılamaması halinde, eksik kalan delege sayısı, aynı kategoride delege olma özelliğine sahip diğer kulüpler arasında çekilecek kura ile belirlenerek tamamlanır.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d), (f) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (h) bendinden sonra gelmek üzere (ı) bendi ile maddeye aşağıdaki ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar eklenmiştir.

“a) Ana statüyü yapmak veya değiştirmek,”

“d) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı-satımı ve kiralanması ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,”

“f) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,”

“i) Profesyonel şube kurmak,”

“ı) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,”

“Birinci fıkranın (d) ve (ı) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.”

“Profesyonel şube kurulması için yönetim kurulu genel kuruldan yetki alır.”

“Yönetim kurulu, genel kuruldan alacağı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için 3289 sayılı Kanunun 18 ve 24 üncü maddeleri uyarınca Genel Müdürlüğe müracaat eder.”

“Profesyonel şube kurulması, Merkez Danışma Kurulunun görüşü alınmak suretiyle karara bağlanır. Bu karar Genel Müdürün teklifi ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanın onayı ile yürürlüğe girer.”

“Profesyonel şube kurulması halinde iş ve işlemler amatör ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kurul eliyle yürütülür. Bu kurulların çalışma usul ve esasları Federasyon tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel kurul çağrısı ve toplantı gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur. Faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi Internet sitesinde üyelere duyurulur.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye dördüncü fıkra eklenmiştir.

“Genel kurul gündemi Federasyon yönetim kurulu tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede duyurulur.”

“Mali genel kurulda, Ana Statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülebilir ve karara bağlanabilir.”

MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 17 nci maddesinin dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Seçimler gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır. Genel kurul üyeleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanırlar. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar, genel kurul oy kullanım listesini imzalar ve böylece oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye yeni zarf verilmez.”

“Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kur’a ile belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Ana Statünün 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – Genel kurulda, başkan adayı olabilmek için seçim tarihinin ilanından itibaren yedi gün içerisinde gerekli belgelerle Federasyona başvurulması ve genel kurul tarihinden beş gün öncesinde genel kurul üyelerinin en az beşte birinin imzalayarak verecekleri yazılı teklifin Federasyona iletilmesi gerekir.

Federasyon başkanlığı ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu asil veya yedek üyeliklerine seçilecek olanlarda aşağıdaki şartlar aranır;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Genel kurul tarihinde 25 yaşını doldurmuş olmak,

c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

ç) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

d) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

e) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

g) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak.

Olimpiyat, parolimpik ve büyükler kategorisinde Dünya şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında birinci olanlar hakkında ikinci fıkranın (c) bendi hükmü uygulanmaz.

Başkan adayları, yönetim kurulunca belirlenen adaylık başvuru ücretini Federasyon hesabına yatırırlar.

Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.

Başkanlık için adaylık müracaatında bulunacak kişilerden başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Diploma veya ilgili kurumca onaylı suret,

c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

ç) Ceza kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair yazılı beyan,

d) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan.”

MADDE 7 – Aynı Ana Statünün 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Federasyon Başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarına seçilen veya Hakem Kuruluna atanan üyeler, varsa kulüp yöneticiliği veya kulüp yönetim organlarındaki diğer görevlerinden istifa etmek zorundadırlar. Bu kişilerin kulüp üyeliği ve kulüple olan diğer ilişkileri devam edebilir.”

MADDE 8 – Aynı Ana Statünün 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Denetleme kurulu, Genel Müdürlük tarafından atanacak iki tabii üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.”

MADDE 9 – Aynı Ana Statünün 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktörler, antrenörler ve benzeri spor elemanları; Kulüpler ile sporcular, teknik direktörler, antrenörler ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında yönetim kurulu tarafından verilecek kararlarla, disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyelerinin; spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, bu kişiler Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar verir. Ancak; bu kararlara karşı Basketbol Federasyonunun üyesi olduğu uluslararası federasyonun mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’a başvurma hakkı saklıdır.”

MADDE 10 – Aynı Ana Statünün 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Adaylık başvuru ücretleri, itiraz bedelleri ve disiplin ceza gelirleri,”

MADDE 11 – Aynı Ana Statünün 40 ıncı maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. “Basketbol branşında lisanslı sporcu ve spor kulüplerine ait istatistiki bilgileri içeren formlar hazırlanarak Genel Müdürlük tarafından belirlenen dönemlerde Genel Müdürlüğe gönderilir.”

MADDE 12 – Aynı Ana Statünün 42 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Talimatlar

MADDE 42 – Bu Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat, yönerge ve diğer alt düzenleyici işlemler, yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Ancak Ödül ve Yardım Talimatı genel kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimat, yönerge ve diğer alt düzenleyici işlemler Genel Müdürlük ve Federasyonun internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 13 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yürütür.

Reklamlar

Bir Yanıt to “Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü Değişti”

  1. Bilgi için çok teşekkürler. Çok işime yaradı

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: