Spor Günlüğü

Spor Gündemi İle İlgili Haberler, Yorumlar

Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsü Değiştirildi

Posted by sporgunlugu 15 Nisan 2009

Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü, 15 Nisan 2009 Tarihli ve 27201 Sayılı Resmî Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 2/2/2007 tarihli ve 26422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsünün 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkranın (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ve uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,”

“(2) Birinci fıkranın (ç) ve (ğ) bentlerindeki konularda genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Federasyon başkanında;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

c) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Genel kurul tarihinde 30 yaşını doldurmuş olmak,

e) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

f) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

g) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak

şartları aranır.

(2) Olimpiyat, parolimpik ve büyükler kategorisinde, Dünya şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında birinci olanlar hakkında birinci fıkranın (e) bendi hükmü uygulanmaz.

(3) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on beş gün önce aday olduğuna dair başvurusunu yaparak 2.000.- TL adaylık ücretini Federasyon hesabına yatırır.

(4) Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden altı ay önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini, enflasyon miktarı, federasyon bütçesi gibi hususları göz önüne alarak yeniden belirler.

(5) Başkanın yokluğunda görevlerini, başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekili, yönetim kuruluna seçilen adaylar arasından başkan tarafından atanır. Başkan vekilinde birinci fıkradaki şartlar aranır. Başkanın görevleri arasında olan hususlarda, başkanın önereceği ve yönetim kurulunun onaylayacağı yetkiler başkan vekili tarafından kullanılabilir.

(6) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, genel kurulda yönetim kurulunun on dört üyesinin seçimiyle aynı zamanda yapılır.

(7) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkan vekili yürütür. Ancak genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetim kurulunda boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

(8) Federasyon Başkanı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamaz ve aday gösterilemezler.”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Federasyon yönetim kurulu; yedi üyeden az, on beş üyeden fazla olamaz. Aynı sayıda yedek üye genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu üyelerinde, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranır.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Denetleme kurulu, Genel Müdürlük tarafından atanacak iki tabii üyenin yanında genel kurulca dört yıl için seçilen üç asıl üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.”

MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurul, denetlemeleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerine istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Kurul, denetleme raporunu genel kurul toplantısından on beş gün önce Federasyonun internet sitesinde ilan eder.”

MADDE 6 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/2/2007

26422

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: