Spor Günlüğü

Spor Gündemi İle İlgili Haberler, Yorumlar

Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsü Değiştirildi

Posted by sporgunlugu 25 Nisan 2009

Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsü değiştirildi. Değişiklik metni, 25 Mayıs 2009 Tarihli ve 27238 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/3/2007 tarihli ve 26449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsünün 6 ncı maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF’a bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür. Federasyon, IAAF veEAA’nın mevcut yasa, kural ve talimatları ile ek ve değişikliklerini uygular. Talimatlar IAAF’ın kurallarına aykırı olamaz. Federasyon, IAAF’ın Anti-Doping kuralları, anlaşmazlıkların çözümü ve sporcu temsilcileri ile ilgili kural ve talimatlarını da aynen uygular.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yürütülür. Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenilir.

(2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye,

b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

d) Federasyonun bağlı olduğu Dünya ve Avrupa federasyonlarının yönetim kurulu ve/veya hakem kurulu üyeleri,

e) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,

f) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

g) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasında kura ile belirlenecek üç üye,

ğ) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla;

1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

2) Büyükler Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular,

4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa, en fazla milli olmuş sporculardan

beş kişi.

h) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek üç hakem,

ı) Spor dalının hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

i) Kulüp temsilcileri.

(3) Genel kurulu oluşturan delegelerin en az % 60’ı kulüp temsilcilerinden oluşur ve Kulüp temsilcilerinin seçiminde son iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır. Kulüp temsilcileri belirlenirken aşağıdaki kriterler dikkate alınır;

a) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve Federasyonca tescil olunan atletizm pist en üst ligindemüsabakalara katılan kulüplerden dörder üye,

b) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve federasyonca tescil olunan atletizm büyükler kros ligine katılan kulüplerden ikişer üye,

c) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan atletizm pist en üst ligin altında yer alan lig müsabakalarına katılan kulüplerden üçer üye,

ç) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan atletizm pist ve kros gençler, yıldızlar liglerinde birinci olmuş kulüpleri temsilen birer üye,

d) Genel kurul çağrı tarihinden önce; büyükler kategorisinde son yapılan erkek ve bayanlarda ülkemizi Avrupa pist ve kros kupalarında temsil eden kulüplere ilave birer üye,

e) Genel kurul çağrı tarihinden önce; Gençler kategorisinde son yapılan erkek ve bayanlarda ülkemizi Avrupa pist ve kros kupalarında temsil ederek ilk üçe giren kulüplerden ilave birer üye,

f) Sonuçları Federasyonca tescil edilmiş yerel ve bölgesel faaliyetlere katılmış ancak statü gereği oy kullanma hakkı bulunmayan kulüplerden, en fazla faal sporcusu bulunan onyedi kulüp temsilcisi.

(4) İl müdürlerinin tespitinde;

a) En fazla nüfusu olan üç il müdürü,

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen iller hariç coğrafi bölgeleri temsilen yedi il

müdürü.

(5) Vakıfların belirlenmesinde:

a) Vakfın Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan Vakıf Statüsünde olması,

b) İsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanıyor olması,

c) Yıllık gelirinin en az %50’sini atletizm spor dalına harcaması

şartları aranır.

(6) Sporcuların seçiminde sırasıyla olimpiyat oyunları, Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslar arası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu var ise oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez.

(7) Genel kurulda üyelerin oy kullanma şartları şunlardır;

a) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanır.

b) Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz.

c) Genel kurulda bayanlar ve erkekler liglerinde yer alan kulüpler ayrı ayrı oy hakkına sahiptir.

ç) Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, onsekiz yaşını bitirmiş olması şarttır.

d) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yönetim kuruluna; taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 10 uncu maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Olimpiyat, Paralimpik ve büyükler kategorisinde Dünya şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında birinci olanlar hakkında bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü uygulanmaz.”

MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde bu yetkisini yönetim kurulu üyelerinden birine veya genel sekretere devretmek,”

MADDE 6 – Aynı Ana Statünün 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Denetleme kurulu, beş üyeden oluşur. Denetleme kurulunun iki üyesi Genel Müdürlük tarafından atanacak tabii üye olup, üç asıl ve üç yedek üye ise; genel kurul tarafından yapılacak seçim ile göreve gelir.”

MADDE 7 – Aynı Ana Statünün 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Federasyon Başkanı, ceza kurulu, denetleme kurulu üyeliğine seçilenler veya merkez hakem kuruluna atanan üyelerin, varsa kulüplerinin yönetim organlarındaki görevleri sona erer. Kulüp üyeliği ise devam eder.”

“(3) Federasyon Başkanı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içersinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.”

MADDE 8 – Aynı Ana Statünün 34 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Geçerli oy pusulalarının tasnifi yapılır. Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak oylamada, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Ana Statünün 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile yönetim kurulu üyelerinden birine veya genel sekretere devredebilir. Harcama belgelerinin, yönetim kurulunca yetkilendirilen kişilerin herhangi ikisinin müşterek imzaları ile imzalanması gerekir.”

MADDE 10 – Aynı Ana Statünün 38 inci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Lisanslı sporcu ve spor kulüplerine ait istatistiki bilgileri içeren formlar hazırlanarak iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderilir.”

MADDE 11 – Aynı Ana Statünün 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı yürütür.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: