Spor Günlüğü

Spor Gündemi İle İlgili Haberler, Yorumlar

Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsü Değiştirildi

Posted by sporgunlugu 3 Haziran 2009

Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsü değiştirildi. Değişiklik metni, 3 Haziran 2009 Tarihli ve 27247 Sayılı Resmî Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 16/3/2007 tarihli ve 26464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır.

(2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye,

b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu  üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

e) FIE ve CEE’nin yönetim ve hakem kurulu üyeleri,

f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar,

g) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla sırasıyla;

1) Olimpiyat oyunlarında ilk üçe girmiş olan sporcular,

2) Büyükler Dünya şampiyonasında ilk üçe girmiş olan sporcular,

3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular,

4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi.

ğ) Faal olmamak kaydıyla; en üst seviyede hakemlik yapanlar arasında kura ile belirlenecek beş hakem,

h) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veyaantrenörlük yapanlar arasında kura ile belirlenecek beş üye,

ı) Eskrim spor dalının hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

i) Kulüpleri temsilen son iki yılda üst üste faaliyetlere katılan ve faal olan her kulübü temsilen aşağıdaki sporcu sayılarına göre belirlenecek üyeler;

1) 1-10 arası sporcusu olan kulüpleri temsilen iki üye,

2) 11-15 arası sporcusu olan kulüpleri temsilen üç üye,

3) 16-20 arası sporcusu olan kulüpleri temsilen dört üye,

4) En az iki kategoride yirmi sporcunun üstünde müsabakalara katılan her kulübü temsilen beş üye.

(3) İl müdürlerinin tespitinde; en fazla nüfusu olan üç il müdürü ile bu illerin dışında  coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü esas alınır.

(4) Sporcuların seçiminde sırasıyla olimpiyat oyunları, Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu var ise oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir.  Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez.

(5) Vakıfların belirlenmesinde:

1) Vakfın Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan Vakıf Statüsünde olması,

2)  İsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanıyor olması,

3) Yıllık gelirinin en az % 50 sini eskrim sporuna harcaması

şartları aranır.

(6) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az % 60’ı kulüp temsilcilerinden oluşur.

(7) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir.

(8) Genel kurulda vekaleten oy kullanılmaz.

(9) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yönetim kuruluna  taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak  için yetki vermek,”

“h) Profesyonel şube kurmak,”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel kurul toplantıları ile  ilgili her türlü iş ve işlemler yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Genel kurul; dört yılda bir yaz  olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır. Mali genel kurul ise her iki yılda bir Aralık veya Ocak ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda bir önceki döneme ilişkin yönetim kurulunun faaliyet raporu ve mali raporları ile denetim kurulu raporu görüşülerek karara bağlanır. İçinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır.  Ayrıca Ana Statü değişiklikleriyle Federasyonun ve genel kurulun iş ve işleyişine ilişkin korularda  kararlar alınır.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki yedinci  fıkra eklenmiştir.

“e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,”

“(7) Federasyon Başkanı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamaz ve aday gösterilemezler.”

MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı ve genel kurulun seçeceği on dört üye olmak üzere toplam onbeş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu üyesi olabilmek için, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki şartlar aranır.”

MADDE 6 – Aynı Ana Statünün 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Denetleme Kurulu, beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulunun üç asıl ve yedek üyesi genel kurul tarafından seçilir. Diğer iki üye ise tabii üye olup, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilir. Asıl üyelerin ölüm ve istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır. Genel Müdürlük tarafından atanan iki asıl üyenin ölümü, istifası veya herhangi bir şekilde görevden ayrılması durumundan Genel Müdürlük tarafından yeni görevlendirme yapılır. Denetleme kurulu üyelerinde; bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (e) bentlerindeki şartlar ile en az birinin mali konularda ihtisas sahibi olması şartı aranır.”

MADDE 7 – Aynı Ana Statünün 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve 24 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya yeniden tasnif edilen listenin” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Ana Statünün 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4)  Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün  genelkurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, Başkan ve seçimle göreve gelen  kurullar kur’a ile belirlenir.”

MADDE 9 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı yürütür.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: