Spor Günlüğü

Spor Gündemi İle İlgili Haberler, Yorumlar

Türkiye Kürek Federasyonu Ana Statüsü Değiştirildi

Posted by sporgunlugu 28 Mayıs 2009

Türkiye Kürek Federasyonu Ana Statüsü değiştirildi. Değişiklik metni, 28 Mayıs 2009 Tarihli ve 27241 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE KÜREK FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kürek Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yürütülür. Genel kurul üye sayısı 120 üyeden az, 250 üyeden fazla olamaz.

(2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye,

b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

d) Dünya Kürek Federasyonu (FISA) yönetim kurulu ve hakem kurulu üyeleri,

e) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,

f) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

g) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

ğ) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veyaantrenörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

h) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla ilgili branşlarda oy kullanmak üzere ferdi veya takım sporlarında;

1) Olimpiyat oyunlarında ve büyükler Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye giren sporcular,

2) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa, en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi.

ı) Federasyona bağlı spor dallarının hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

i) Genel kurul tarihinden önce iki sezon üst üste yapılan Türkiye kupası ve şampiyonalarında, en az üç sınıfta (1x, 2x, 4x, 2-, 4-, 8+) katılan kulüplerden dokuzar temsilci, iki sınıfta katılan kulüplerden altışar temsilci ve bir sınıfta katılan kulüplerden üçer temsilci.

(3) Vakıfların belirlenmesinde;

a) Vakfın Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması,

b) İsminde Türkiye ve Türk kelimesi kullanılıyor olması,

c) Yıllık gelirinin en az %50 sini Kürek Federasyonuna bağlı spor dallarına harcaması

şartları aranır.

(4) Kulüp temsilcilerinin seçiminde, seçim tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır. Genel kurulu teşkil eden delegelerin en az %60’ı kulüp temsilcilerinden oluşur.

(5) Gençlik ve spor il müdürlüklerinin tespitinde en fazla nüfusu bulunan üç gençlik ve spor il müdürü ile bu iller dışında kalan coğrafi bölgeleri temsilen yedi gençlik ve spor il müdürü esas alınır.

(6) Sporcuların seçiminde sırasıyla olimpiyat oyunları, Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu varsa, oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez.

(7) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir.

(8) Genel kurulda vekaleten oy kullanılmaz.

(9) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerini seçmek,

c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

e) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

g) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

ğ) İlgili branşta profesyonel şube kurmak,

h) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Birinci fıkranın (ç) ve (g) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Federasyon başkanı olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

e) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

f) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak.

(2) Olimpiyat, paralimpik oyunları ve büyükler kategorisinde Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girenler ile büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında birinci olanlar hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükmü uygulanmaz.

(3) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir.

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

c) Ceza kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair yazılı beyan,

ç) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

d) Mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği,

e) Sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramadığına dair yazılı beyan.

(4) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on beş gün önce aday olduğuna dair başvurusunu yapar ve iki bin Türk Lirası adaylık başvuru ücretini Federasyon hesabına yatırırlar.

(5) Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden on beş gün önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini yeniden belirler.

(6) Federasyon Başkanının görev süresi dört yıldır. Genel kurulda başkanın ve yönetim kurulunun on dört üyesinin seçimi birlikte yapılır. Başkanın yokluğunda görevlerini, başkanın belirleyeceği başkan vekili yürütür. Yönetim kurulu içinde en az bir, en çok üç başkan vekilliği oluşturulur. Başkan vekillerinin görev süresi başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekilleri, başkan tarafından atanır. Başkan vekili başkan seçilme yeterliliğine sahip üyeler arasından seçilir. Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkan vekili yürütür. Ancak, genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

(7) Federasyon Başkanı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamaz ve aday gösterilemezler.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Denetleme kurulu, Genel Müdürlük tarafından atanacak iki tabii üyenin yanında genel kurulca dört yıl için seçilen üç asıl üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.”

MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Federasyon Başkanı ile yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelerinin; spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilir. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar verir. Ancak bu kararlara karşı Kürek Federasyonunun üyesi olduğu uluslararası federasyonun mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’a başvurma hakkı saklıdır.”

MADDE 6 – Aynı Ana Statünün 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Genel kurul toplantıları, Federasyonun merkezi olan Ankara’da bu Ana Statünün 9 uncu maddesinde belirtilen sürelerde yapılır.

(2) Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

(3) Federasyon faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.”

MADDE 7 – Aynı Ana Statünün 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak ve Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek için genel kurula katılan delegelerin dörtte üçünün kabul oyu gerekir. Diğer konularda genel kurula katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verilir.”

MADDE 8 – Aynı Ana Statünün 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı yürütür.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: