Spor Günlüğü

Spor Gündemi İle İlgili Haberler, Yorumlar

Türkiye Wushu Federasyonu Ana Statüsü Yürürlüğe Girdi

Posted by sporgunlugu 30 Ağustos 2009

Türkiye Wushu Federasyonu Ana Statüsü, 26 Ağustos 2009 Tarihli ve 27331 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Wushu Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE WUSHU FEDERASYONU

ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Wushu Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Wushu Federasyonu genel kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurullarının, Federasyon Başkanının, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarıyla Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kurulu ile olan ilişkilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;

a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

b) Federasyon: Türkiye Wushu Federasyonunu,

c) Federasyon Başkanı: Türkiye Wushu Federasyonu Başkanını,

ç) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

e) Kanun: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

f) Spor Dalı: Wushu (Kung Fu), Aikido ve Budokai-Do sporunu,

g) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları; kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan kurulu,

ğ) EWUF: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Wushu Federasyonunu,

h) IWUF: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Wushu Federasyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

Federasyonun teşkilatı

MADDE 5 – (1) Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. Taşra teşkilatı, genel merkez şubeleri, il temsilcileri ve bölge sorumluları şeklinde yönetim kurulu kararları ile oluşturulur.

(2) Merkez teşkilatı aşağıdaki birim ve kurullardan oluşur;

a) Genel kurul,

b) Yönetim kurulu,

c) Denetleme kurulu,

ç) Disiplin kurulu,

d) Merkez hakem kurulu, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler, sponsorluk ve diğer kurullar,

e) Uluslar arası federasyonun öngördüğü kurullar,

f) Genel sekreterlik,

g) İdari ve teknik birimler.

(3) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları ana statüde; diğer kurulların, birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından onaylanan talimatlarla belirlenir.

Federasyonun görevleri

MADDE 6 – (1) Federasyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Wushu, Aikido ve Budokai-Do sporlarının yurt düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak, uygulamak ve uygulatmak,

b) Yurt dışındaki ve yurt içindeki Wushu, Aikido ve Budokai-Do sporları ile ilgili gelişmeleri izlemek, bu gelişmelerin uygulanması için seminerler düzenlemek, her yaş grupları için her türlü Wushu, Aikido ve Budokai-Do turnuva organizasyonları, yarışma, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların izinlerini verip uygulamalarını kontrol etmek,

c) Antrenör, hakem ve gözlemcilerin kurslarda yetiştirilmesini ve seminerlerde eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek,

ç) Ülke içinde amatör, profesyonel ve her türlü Wushu, Aikido ve Budokai-Do müsabaka ve organizasyonları düzenlemek, düzenlenen tüm müsabaka ve organizasyonların devamlılığını sağlamak, bu faaliyetlere yönetici, idareci, eğitici, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,

d) Yabancı ülkelerdeki Wushu, Aikido ve Budokai-Do sporları ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,

e) Wushu, Aikido ve Budokai-Do spor malzemelerinin standartlarını tespit ederek bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak,

f) Federasyona gelir sağlamak amacıyla, her türlü ticari faaliyette bulunmak üzere iktisadi işletme açmak, taşınmaz mal alım satımı ve kiralanması faaliyetlerini yapmak,

g) Kulüpler, bölge temsilcileri, il temsilcileri ile gençlik ve spor il müdürlükleri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

ğ) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,

h) Uluslararası yarışmalara iştirak edecek olan milli takımları, teknik kadroyu, sporcu, teknik direktör, antrenör, menajer, doktor, masör, hakem gibi spor elemanları seçmek, seçilen takımları yarışmalara hazırlamak ve ülkemizi milli takımlar ile temsil etmek,

ı) Yurtiçinde düzenlenecek Amatör, profesyonel ve her türlü Wushu, Aikido ve Budokai-Do müsabaka yarışmalarının iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek,

i) Yurtiçindeki her türlü özel Wushu, Aikido ve Budokai-Do spor tesislerinin gözetim ve denetimini yapmak,

j) Yurtiçindeki tüm Wushu, Aikido ve Budokai-Do spor tesislerinin ölçüm ve gerekli standartları tespit çalışmalarını yapmak ve güncelleştirmek,

k) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi ve uluslar arası yarışmalarda başarılı olabilmeleri için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,

l) Sporcuların ve kulüplerin vize, tescil ve lisans işlerini yapmak,

m) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,

n) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film, slayt ve broşür gibi materyalleri hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

o) Wushu, Aikido ve Budokai-Do sporlarında belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak,

ö) Bölge sorumluları ile illerdeki Wushu Federasyonu il temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

p) Yurtiçinde her türlü Wushu, Aikido ve Budokai-Do müsabakalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak,

r) Amatör, profesyonel ve her türlü Wushu, Aikido ve Budokai-Do müsabakalarının yapılmasına veya yaptırılmasına izin vermek,

s) Wushu, Aikido ve Budokai-Do sporlarını yaygınlaştırmak için öğretim kurumları ve diğer kamu kurumları veya özel kurumlar ile iş birliği yapmaktır.

Genel kurul

MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır.

(2) Genel kurul üye sayısı 120 üyeden az, 250 üyeden fazla olamaz.

(3) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak onbeş üye,

b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

d) Türkiye Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

e) IWUF ve EWUF yönetim kurulu ve hakem kurulu üyeleri,

f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar,

g) Genel kurul tarihinde en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla ve aşağıdaki sıralamaya göre;

1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

2) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular,

4) Üçüncü fıkranın (g) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa en fazla milli olmuş sporculardan beş üye,

ğ) Faal olmamak kaydıyla büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda görev yapan teknik direktör antrenörler arasında kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

h) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

ı) Spor dalının hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

i) Kulüp temsilcileri.

(4) Kulüp temsilcileri aşağıdaki temsilcilerden oluşur;

a) Genel kurul tarihinden önceki her iki sezonda da Federasyon faaliyetine katılan kulüplerden kulüp yönetim kurulunca belirlenecek birer temsilci,

b) Federasyon bünyesindeki farklı branşlarda, genel kuruldan önceki her iki sezonda, birden çok branşta federasyon faaliyetine katılan kulüplere mevcut haklarına ilave birer temsilci,

c) Son iki yıl içerisinde Avrupa Şampiyonu yetiştiren kulüplere ilave birer, Dünya Şampiyonu yetiştiren kulüplere verilecek ilave iki temsilci.

(5) İl müdürlerinin tespitinde, en fazla nüfusu olan üç il müdürü ve bu iller hariç olmak üzere coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü esas alınır.

(6) Genel Kurulu teşkil eden üyelerin en az %60’ı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüp temsilcilerinin seçiminde seçim tarihinden önce iki sezon üst üste federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır.

(7) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir. Genel kurulda vekâleten oy kullanılamaz. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

(8) Genel kurulda vekâleten oy kullanılamaz.

(9) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

(10) Vakıfların belirlenmesinde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Vakfın Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması,

b) İsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanıyor olması,

c) Yıllık gelirinin en az yüzde ellisini spor dalına harcaması.

(11) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünün 6 ncı maddesine göre belirlenecek toplam delege sayısı 250’yi aştığı takdirde, bu Ana Statüye göre belirlenecek kulüp delege sayısı çekilecek kura ile azaltılır.

Genel kurulun görevleri

MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri;

a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

e) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

g) Federasyona bünyesindeki spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

ğ) Profesyonel şube kurmak,

h) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Birinci fıkranın (ç) ve (g) bentlerinde belirtilen konularda, genel kurulda alınacak üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

(3) Birinci fıkranın (ğ) bendinde belirtilen durumlarda; genel kurulda alınacak karar doğrultusunda Federasyona bağlı spor branşlarının profesyonel şubelerinin kurulması için yönetim kuruluna yetki verilir. Yönetim Kurulu genel kuruldan aldığı bu yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 ve 24 üncü maddeleri uyarınca Genel Müdürlüğe müracaat eder. Profesyonel şube kurulması Merkez Danışma Kurulunun görüşü alınmak suretiyle karara bağlanır. Bu karar Genel Müdürün teklifi ve Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile yürürlüğe girer.

(4) Federasyon bünyesinde profesyonel şube kurulması halinde iş ve işlemler amatör ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kurul eliyle yürütülür. Bu kurulların çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

Genel kurul toplantıları

MADDE 9 – (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

(2) Olağan genel kurul dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden itibaren altı ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır.

(3) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakan’a sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenilir.

(4) Mali genel kurul; iki yılda bir Eylül ile Aralık ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda bir önceki dönemin bütçesi ve denetleme kurulu faaliyet raporu ayrı ayrı görüşülerek ibra edilir. Bir sonraki dönemin bütçesi görüşülerek onaylanır. Diğer mali konular karara bağlanır. Ayrıca, ana statü değişiklikleriyle Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin konular görüşülüp karar alınabilir.

(5) Olağanüstü genel kurul;

a) Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak,

b) Yönetim kurulunun kararı,

c) Toplam delege sayısının en az yüzde kırkının noter kanalı ile yazılı müracaatı,

üzerine toplanır.

(6) Olağanüstü genel kurul toplantı isteği federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, toplantı konusu haricinde başka konu görüşülemez.

(7) Beşinci fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda ibra edilmeyen başkan veya yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün sonra seçim yapılmak üzere genel kurul olağanüstü toplanır. Bu durumda Federasyonun iş ve işlemleri denetleme kurulu, denetleme kurulunun ibra edilememesi halinde ise divan kurulu tarafından yerine getirilir.

(8) Beşinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

Federasyon başkanı

MADDE 10 – (1) Federasyon Başkanı olabilmek için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

d) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

f) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak,

şartları aranır.

(2) Olimpiyat, Parolimpik ve büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında birinci olanlar hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükmü uygulanmaz.

(3) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;

a) Başvuru formu,

b) T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Mezuniyet belgesi örneği,

ç) Ceza kurullarınca 6 aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair beyan,

d) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,

e) Başkan adaylık ücretinin ödendiğine ilişkin banka dekontu,

f) Kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu nedeniyle takibata uğramağına dair beyan.

(4) Başkan adayları, genel kurulda, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri listesini divan başkanlığına vermek zorundadırlar.

(5) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.

(6) Başkanın bulunmadığı durumlarda görevlerini, başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekili, Başkan tarafından Federasyon başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler arasından atanır.Ayrıca Federasyon Başkanı yönetim kurulu üyeleri arasından yeterli sayıda as başkanı belirler.

(7) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkan vekili yürütür. Ancak, genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

Başkanın görevleri

MADDE 11 – (1) Başkanın görevleri şunlardır;

a) Federasyonu temsil etmek,

b) Federasyonun faaliyetlerini kanunlara, Ana Statü ve diğer mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde yürütmek,

c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,

ç) Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak. Federasyonun bu faaliyetleri için gerekli harcamaların yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak, denetlemek ve gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek,

d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek,

e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

f) Başkan vekilini ve as başkanları belirlemek,

g) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak,

ğ) Federasyon adına tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atamalarını yapmak,

h) Federasyon adına basın toplantısı yapmak, basına ve diğer yayın organlarına beyanatta bulunmak,

ı) İlgili kanunlar, diğer mevzuat ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı ve genel kurulun seçeceği on dört üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu üyesi olabilmek için, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki şartlar aranır.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan.

(3) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen yönetim kurulu üyeliğine alınır ve yönetim kurulu üye sayısı tamamlanır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplamının yediye inmesi halinde, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından olağanüstü toplantıya çağırılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim kurulunun görevleri;

a) Spor dalı kulüplerini kayıt ve tescil etmek; amatör, profesyonel ve her türlü spor dalındaki müsabaka ve organizasyonun iznini vermek, uygulamalarını denetlemek ve izin ücretlerini belirlemek ile gerektiği durumlarda kişi ve kuruluşlara Federasyon gözetim ve denetiminde kalmak şartı ile yetki vermek,

b) Ülke genelindeki tüm spor dalındaki müsabaka ve organizasyonların neticelerini tescil etmek. Olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar vermek,

c) Spor dalı ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, lisanslardan alınacak tescil, vize, transfer ücret ve yaş sınırlarını tespit etmek, gerektiğinde transfer bedelinden pay almak, yine gerektiğinde tescil ve vizeden ücret almak,

ç) Yurt içinde amatör, profesyonel ve her türlü spor dalı ile ilgili müsabakalarda gözlemci ve hakem görevlendirmek,

d) Turnuvalardan alınacak katkı paylarını tespit etmek,

e) Kulüplerin Wushu, Aikido ve Budokai-Do spor dalları kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek,

f) Kulüpleri, sporcuları ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek,

g) Yarışmalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırtmak,

ğ) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve gerektiğinde amaçlarına yönelik olarak iktisadi işletme kurmak, spor dalı faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak, gerektiğinde spor dalı malzemelerini ithal etmek,

h) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak,

ı) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Wushu, Aikido ve Budokai-Do sporları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

i) Wushu, Aikido ve Budokai-Do sporları ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticarî ve malî hakları düzenlemek ve denetlemek, yurt içinde amatör, profesyonel ve her türlü Wushu, Aikido veBudokai-Do müsabakalarına gönderilen gözlemci ve hakem ücretlerini belirlemek,

j) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

k) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, yarışma görevlileri ile Wushu, Aikido ve Budokai-Do sporları alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,

l) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,

m) Bütçeyi hazırlamak,

n) Federasyon başkanlığı adaylık ücretini Genel kurul tarihinden önce belirlemek,

o) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

ö) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon başkanına olağanüstü durumlar için borçlanma, harcama ve yetki kullanma izni vermek,

p) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerde görevlendirilecek idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk veyevmiyelerini tespit etmek,

r) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, ödül ve yardıma ilişkin talimatları genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak,

s) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

ş) Kanun veya ilgili diğer mevzuat ile verilen görevleri yapmak.

(2) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devreder. Bu kurul, gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygular. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

Yönetim kurulu toplantıları

MADDE 14 – (1) Yönetim kurulu, en az üç ayda bir defa başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere olağan olarak toplanır. Federasyon başkanı veya yokluğunda kendisine vekâlet eden başkan vekilinin çağrısı üzerine olağanüstü toplantı yapar. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

(2) Yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erer ve yerine ilk sıradaki yedek üye çağrılır.

(4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce başkana veya vekiline bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, başkan ve yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Denetleme kurulu

MADDE 15 – (1) Denetleme kurulunun görev süresi dört yıldır. Denetleme kurulu, beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulunun üç asıl ve üç yedek üyesi genel kurulca, diğer iki asıl üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilmiş tabii üyedir. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

(2) Denetleme kurulu üyelerinin, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerindeki şartlar ile birlikte en az bir üyenin mali konularda ihtisas sahibi olması ve hukuk, siyasal, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, bankacılık ve kamu yönetimi dallarında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olması veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyesinde diploma almış olması gerekir.

(3) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilmez.

(4) Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.

(5) Denetleme kurulu, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunmakla yükümlüdür.

(6) Mazeretsiz olarak üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

(7) Denetleme Kurulu üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan.

Denetleme kurulunun görevleri

MADDE 16 – (1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu Genel Kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere ödenecek ücret Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Kurul, denetleme raporunu genel kurul tarihinden en az yirmi gün önce Federasyon yönetim kurulu başkanlığına teslim etmek zorundadır. Genel kurulun toplantı tarihinden en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinden kurul raporu yayınlanır ayrıca genel kurul üyelerine posta ile ulaştırılır.

Disiplin kurulu

MADDE 17 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asıl, beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından başkan vekili ve bir raportör seçer. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan asıl üyeliğe yedek üyelerden sırası gelen alınır.

(2) Disiplin kurulu üyelerinde 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerindeki şartlar aranır. Asıl ve yedek üyelerden en az ikisinin hukukçu olması zorunludur. Hukukçu olması zorunlu olan üyelerin, hukuk alanında eğitim veren fakülte veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarındanlisans üstü seviyesinde diploma almış olması gerekir.

(3) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, kurul üyeleri görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

(4) Disiplin kurulu; kulüpler, Wushu, Aikido veya Budokai-Do spor faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin disiplin işlerine bakar.

(5) Disiplin kurulu, Disiplin Kurulu Başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Toplantı için asil üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Gündem başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

(6) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunun çıkaracağı talimatla düzenlenir.

(7) Disiplin Kurulu üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan.

Tahkim kurulu

MADDE 18 – (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

(2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

(3) Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyelerinin; spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar verir. Ancak; bu kararlara karşı ulusal federasyonun üyesi olduğu uluslar arası federasyonun mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’a başvurma hakkı saklıdır.

Diğer kurullar

MADDE 19 – (1) Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler, sponsorluk ve gerekli görülen diğer yan kurullar yönetim kurulunun onayı ile kurulabilir.

(2) Türk Wushu, Aikido ve Budokai-Do camiasında en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş kişiler arasından seçilecek üyelerin yer alacağı Onur Kurulu oluşturulur. Ayrıca iki dönem federasyon başkanlığı yapmış olanlara Onursal Başkan unvanı verilebilir. Onur kurulu ve onursal başkanlıkla ilgili düzenlemeler yönetim kurulunca çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

(3) Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usulleri yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatla düzenlenir.

Genel sekreter ve idari birimler

MADDE 20 – (1) Federasyonun idari birimi; genel sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

(2) İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

(3) Genel sekreter; idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, idari personelin amiridir.

(4) Genel sekreter; Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari ve mali hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, başkana ve yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun sekretarya görevlerini yapar, başkan adına yazışma işlerini yürütür.

Taşra teşkilatı

MADDE 21 – (1) Federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlamak üzere, yönetim kurulunca gerekli görülen bölgelerde bölge sorumlusu, il temsilcisi ve/veya yeteri kadar personelden oluşan genel merkez şubeleri kurulabilir. Bunlara ek olarak il hakem kurulları, il düzenleme/tertip kurulları oluşturulabilir. Kurulacak yurtiçi teşkilatların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetim kurulunun çıkaracağı talimatla düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seçim İşleri

Genel kurulun toplantıya çağrılması

MADDE 22 – (1) Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden an az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

(2) Federasyon faaliyet raporu, denetleme raporu ile iki yıllık bütçe ve faaliyet tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Genel Müdürlüğün ve Federasyonun resmi internet sitesinde duyurulur.

Genel kurul üyelerinin listesi

MADDE 23 – (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, genel kurul tarihinden otuz gün önce Genel Müdürlüğün ve Federasyonun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz divan tarafından çözülür.

(3) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler üye listesine göre yürütülür.

(4) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ve kulüpler, fesih veya başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

(5) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yeni üye belirlenir. Yeni üye, eski üyenin kalan süresini tamamlar.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 24 – (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı takip eden günde katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

(2)Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı, satımı, kiralanması ve uluslar arası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek ve Federasyon bünyesinde bulunan spor dallarının ayrılmasına karar vermek için genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyu gerekir. Diğer konularda ise, salt çoğunluk ile karar alınır.

Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

MADDE 25 – (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

(2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı; Federasyon başkanı, onun görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin üye listesini incelemesi ve katılanların miktarını belirlemesi ile tespit edilir.

Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

MADDE 26 – (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

(2) Genel kurul başkanlık divanı; başkan, başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık divanı üyeleri genel kurul delegesi olmak zorundadır.

(3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

Başkanlık divanının görev ve yetkileri

MADDE 27 – (1) Başkanlık divanı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ve Ana Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(2) Toplantı tutanakları, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

(3) Bu tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.

(4) Başkanlık divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için genel kurulun oylamasına başvurabilir.

(5) Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Gündemin tespiti ve görüşmeler

MADDE 28 – (1) Divan başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar.

(2) Gündeme, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılabilir. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

(3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını divan başkanlığına iletirler. Divan başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

(4) Divan başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri genel kurulca belirlenir.

(5) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde divan başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

Kurullara aday olma

MADDE 29 – (1) Federasyon başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması şartı aranmaz.

(2) Federasyon başkanı, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyeliğine seçilenler ile hakem kuruluna atanan üyelerin varsa kulüp yöneticiliği veya kulüp yönetim organlarındaki diğer görevleri sona erdirilir. Ancak kulüp üyeliği ve kulüple olan diğer ilişkileri devam edebilir. İl temsilcileri ve bölge sorumluları yukarıda belirtilen kurullarda görev almaları halinde bu görevlerinden ayrılırlar.

(3) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyonun başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.

Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

MADDE 30 – (1) Başkan adayları, yönetim, denetim ve disiplin kurulları için uygun gördükleri asıl ve yedek üyelerin isimlerini, liste halinde divan başkanlığına yazılı olarak teslim ederler. Adaylık için başvuru başkanlık divanının oluşmasından sonra yapılır. Süre bitiminde, teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları, başkanlık divanı inceleyerek karara bağlar. Kurulların adaylık başvurularının onaylanmasından sonra, divan başkanlığında görevli seçim işlerinden sorumlu üyeler, oy pusulalarını hazırlarlar.

(2) Oy pusulaları aynı yazı karakteri ve büyüklüğünde olur. Hazırlanan oy pusulaları bütün adayların denetimine açıktır.

(3) Seçimler, başkan adayları ve listelerinin bir bütün olarak oylaması şeklinde yapılır.

Başkan adaylarına söz verilmesi

MADDE 31 – (1) Divan Başkanı; başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

(2) Konuşma süresi otuz dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar, kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

(3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

Seçimlerin yapılması

MADDE 32 – (1) Seçimlerde gizli oy ve açık tasnif ilkesi uygulanır.

(2) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını divan başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

(3) Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki “evet” mührünü basmak ve zarf içinde sandığa atmak suretiyle oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulamaz.

(4) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye, yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

(5) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar.

(6) Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliğine ait listelerde değişiklik yaparak oy kullanılamaz.

Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

MADDE 33 – (1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.

(2) Divan başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır.

(3) Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise divan başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rastgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

(4) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(5) Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.

(6) Divan başkanı seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Federasyon bütçesi

MADDE 34 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konur.

(2) Bütçede; Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

(3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilâtları sağlamaya Federasyon başkanı yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin başkan ve genel sekreter, başkan ve başkan vekili veya başkan vekili ve genel sekreter tarafından imzalanması gerekmektedir.

(4) Federasyon bütçesinin en az yüzde on beşi eğitim, altyapı, milli takım ve kulüplere yardım olarak ayrılır. Kulüplere yapılacak yardımlar, kulüplerin gelir getirici etkinlikleri ve etkinlik alanları dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Federasyonun gelirleri

MADDE 35 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır;

a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

c) Federasyona üye olup olmadığına bakılmaksızın, ticari ve sosyal amaçlı Wushu, Aikido ve Budokai-Do kulüpleri veya salonları ile Federasyona bağlı Wushu, Aikidove Budokai-Do kulüpleri veya salonlarından alınacak aidatlar,

ç) Her türlü Wushu, Aikido ve Budokai-Do müsabakalarının yurtiçinde televizyon, radyo ve internetten canlı veya banttan yayınlanmasıyla ilgili olarak elde edilecek izin gelirleri,

d) Özel organizasyonlar, şirketler, kulüpler ve şahıslar tarafından düzenlenecek etkinliklerin izinlerinden alınacak gelirler,

e) Sporcu, antrenör ve hakem lisanslarından alınacak tescil ve vize ücretleri,

f) Özel spor salonlarından alınacak katkı ve tesis yeterlik belgesi ücretleri ile aidatlar,

g) Amatör, profesyonel ve her türlü Wushu, Aikido ve Budokai-Do müsabakalarına verilen izinlerden elde edilecek gelirler,

ğ) Her türlü Wushu, Aikido ve Budokai-Do lig müsabakalarına katılım bedelleri,

h) Organize edilecek turnuvalar, lig müsabakaları katılım bedelleri, hakem ve antrenör kursları, gelişim seminerleri, eğitim klinikleri, kamplar ve kulüplerin spor okullarından elde edecekleri gelirler,

ı) Faiz gelirleri,

i) Yasal izinler dahilinde düzenlenen bahis ve şans oyunlarından elde edilecek gelirler,

j) Transferlerden alınacak pay,

k) Sponsorluk gelirleri,

l) Reklam, yayın, basılı evrak ve sınav ücreti gelirleri,

m) Ceza ve itiraz gelirleri,

n) Yardım ve bağışlar,

o) Kira ve işletme gelirleri,

ö) Federasyon başkan adaylığı başvuru ücretleri,

p) Diğer gelirler.

(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak Federasyon hesabına aktarılır.

(3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Federasyonun giderleri

MADDE 36 – (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

(2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları dahilindealmaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, gerektiğinde Wushu, Aikido ve Budokai-Do spor malzemeleri ithal etmeye, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

(3) Bütçe ile ilgili harcamalar yönetim kurulunca hazırlanacak talimatlar ile belirlenerek uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Genel Müdürlük ile ilişkiler

MADDE 37 – (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkullerin bedelsiz olarak kırk dokuz yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit edilir.

(2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

(3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkuller tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

(4) Ödül ve sponsorluk işlemleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan Yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

(5) Federasyon; lisanslı sporcu ve spor kulüplerine ait istatistiki bilgileri içeren formları hazırlayarak iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderirler.

Cezalar

MADDE 38 – (1) Wushu, Aikido ve Budokai-Do müsabaka ve çalışmalarında, kulüpler ve kişilerce yapılan ceza ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak Federasyon yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla tespit edilir.

(2) Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar, ihtar, yarışmadan men, hak mahrumiyeti, para cezası ve tescil iptalidir.

(3) Cezalar, belirlenecek esaslara göre oluşturulan disiplin kurulunca verilir.

Kulüpler

MADDE 39 – (1) Wushu, Aikido ve Budokai-Do kulüpleri ve özel spor salonları Federasyon tarafından tescil edilir.Wushu, Aikido ve Budokai-Do spor faaliyetlerinde bulunan kulüp ve özel spor salonları Federasyon yönetim kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getirdikten ve tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve yeterlik belgesi verilir.

Wushu, Aikido ve Budokai-Do spor kulüplerinin devri ve şirketleşme

MADDE 40 – (1) Wushu, Aikido ve Budokai-Do spor dallarında faaliyet gösteren kulüpler, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz. Devirlerde Wushu, Aikido ve Budokai-Do sporlarının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara, Federasyonca çıkarılacak talimatlara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

Faaliyet ve yayınların düzenlenmesi

MADDE 41 – (1) Amatör ve profesyonel her türlü Wushu, Aikido ve Budokai-Do müsabakalarının düzenlenmesi, denetlenmesi, bunların televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına Federasyon yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Kişi, kurum veya kuruluşlar ile kulüpler, Federasyonun izni ile düzenleyecekleri amatör veya profesyonel her türlüWushu, Aikido ve Budokai-Do müsabakalarında Federasyonca görevlendirilecek kişilerin faaliyet süresince her türlü giderlerini karşılar.

(3) Kişi, kurum, kuruluşlar/kulüpler ile yayıncı kuruluşların yurt içinde canlı veya banttan yayınlayacakları müsabakalarla ilgili olarak alınacak Federasyon yayın hakkı bedeli, Federasyon yönetim kurulunca belirlenir.

(4) Yapılacak her türlü amatör veya profesyonel Wushu, Aikido ve Budokai-Do müsabakaları için alınacak izin bedeli Federasyon yönetim kurulunca belirlenir.

(5) Kulüplerin yayın kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler, Federasyonun gözetim ve onayına tabiidir. Federasyon tarafından onaylanmayan sözleşmeler, Federasyona karşı hükümsüzdür. Federasyonca izin verilmeyen Wushu, Aikido veBudokai-Do müsabakaları radyo, televizyon ve internet ortamında yayınlanamaz.

Talimatlar

MADDE 42 – (1) Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, ödül ve yardım talimatları genel kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından düzenlenen ve genel kurulca onaylanan talimatlar ile diğer mevzuat Genel Müdürlüğün ve Federasyonun resmi internet sayfalarında yayımlanarak yürürlüğe girer.

Bakanlığın gözetim ve denetimi

MADDE 43 – (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

(2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

İhtilafların çözümü

MADDE 44 – (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Wushu Federasyonu Başkanı yürütür.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: